Hopp til hovedinnhold
Høring

Produksjon av arkivuttrekk til Norsk helsearkiv

Direktoratet for e-helse sender med dette på høring utkast til standard Produksjon av arkivuttrekk til Norsk helsearkiv.

Direktoratet ønsker tilbakemeldinger på hele dokumentet, men høringsinstansene bes spesielt om å vurdere om:

 • Standarden inneholder tilstrekkelig informasjon for helhetsforståelsen av avleveringsprosessen
 • kravene er mulige å implementere, spesifikke utfordringer bes kommenteres og begrunnes
 • eksemplene er dekkende og relevante

Frist

Fristen for å avgi høringsuttalelse er 1. mars 2021.

Høringsuttalelsene merkes sak 20/682 og sendes til [email protected]

Bruksområde 

Offentlige og private virksomheter i spesialisthelsetjenesten har plikt til å avlevere elektronisk pasientarkivmateriale til Norsk helsearkiv når de ikke lenger har behov for det, tidligst ti år etter pasientens død. Denne standarden setter krav til hvordan arkivmaterialet skal struktureres.

Målgruppe
Den primære målgruppen for standarden er leverandører av EPJ-systemer som benyttes av virksomheter som er pålagt å avlevere elektroniske pasientjournaler til Norsk helsearkiv. 

Filer

Last ned standarden Produksjon av arkivuttrekk til Norsk helsearkiv (pdf)

Endringsoversikt (pdf)

Last ned XML-filer

Alle filene kan også lastes ned fra Teknisk arkiv (Sarepta)

Om standarden

Første versjon av denne standarden ble utarbeidet i nært samarbeid med Norsk helsearkiv og ble i 2015 publisert som EPJ Standard del 5: Arkivuttrekk (HIS 80509:2015). Riksarkivaren besluttet den 15.11.2016 at standarden skulle være obligatorisk for virksomheter som skal avlevere elektroniske pasientjournaler til Norsk helsearkiv. Produksjon av arkivuttrekk er en videreutvikling av denne standarden og gjelder for offentlige og private virksomheter i spesialisthelsetjenesten.

Denne standarden beskriver en fleksibel struktur som skal kunne benyttes for arkivuttrekk fra alle typer EPJ-system. Alt fra systemer hvor opplysningene er ustrukturert, til avanserte system hvor store deler av opplysningene foreligger på strukturert, men ikke nødvendigvis standardisert form.

Standarden inneholder krav til hvordan innholdet i en pasients EPJ skal organiseres ved uttrekk for overføring til arkivdepot. Resultatet av et slikt uttrekk er en katalogstruktur med et sett av filer med metadata, og et sett av dokumentfiler som utgjør innholdet av EPJ.

Pilotering og videre prosess

Norsk helseark har ansvar for videre prosess og standarden implementeres og piloteres av DIPS. Oppstart for pilotering var 01.01.2021. Standarden vil bli oppdatert etter piloteringen og sendt ut på ny høring. 

Høringsinstanser 

Invitasjon til å komme med høringsuttalelser er sendt ut til organisasjonene under, men høringen er også åpen for andre som ønsker å gi innspill. Listen under er derfor ikke uttømmende. 

Helseforetak

 • Helse Nord RHF 
 • Finnmarkssykehuset HF 
 • Helgelandssykehuset HF 
 • Nordlandssykehuset HF 
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
 • Helse Midt-Norge RHF 
 • Helse Møre og Romsdal HF 
 • Helse Nord-Trøndelag HF 
 • St. Olavs Hospital HF 
 • Helse Sør-Øst RHF 
 • Akershus universitetssykehus HF 
 • Oslo universitetssykehus HF 
 • Sunnaas sykehus HF 
 • Sykehuset i Vestfold HF 
 • Sykehuset Innlandet HF 
 • Sykehuset Telemark HF 
 • Sykehuset Østfold HF 
 • Sørlandet sykehus HF 
 • Vestre Viken HF 
 • Helse Vest RHF 
 • Helse Bergen HF 
 • Helse Fonna HF 
 • Helse Førde HF 
 • Helse Stavanger HF 

IKT-organisasjoner i de regionale helseforetakene

 • Helse Midt-Norge IT 
 • Helse Nord IKT 
 • Helse Vest IKT 
 • Sykehuspartner HF

Interesseorganisasjoner

 • Den norske legeforening
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Datatilsynet
 • Dataforeningen
 • KS

Statlig forvaltning 

 • Helsedirektoratet
 • Folkehelseinstituttet
 • Norsk Helsenett SF
 • Helfo
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Norsk helsearkiv

Leverandører

 • ASPIT AS
 • Cerner
 • CompuGroup Medical Norway AS
 • CSAM
 • DIPS ASA
 • Evry
 • Fürst
 • Hove Medical Systems AS
 • Infodoc
 • LabCraft AS
 • Opus Systemer AS
 • Pasientsky
 • Pridok
 • Siemens
 • Somasolutions
 • Tieto
 • Visma
Høringsfrist
01. mars 2021
Høringssvar

Merkes Sak 20/682 og sendes til [email protected]

Status
Ferdig behandlet
Last ned
Spørsmål om høringen merkes sak 20/682
Postmottak, sentralbord