Hopp til hovedinnhold

Helsepolitiske mål og føringer på legemiddelområdet

Flere helsepolitiske mål, strategier, planer og prioriteringer ligger til grunn for arbeidet med digitalisering på legemiddelområdet.

Regjeringens hovedmål er å videreutvikle og styrke vår felles helsetjeneste og motvirke sosiale og økonomiske helseforskjeller. Regjeringens overordnede mål er:

 • God helse og mestring i befolkningen, uavhengig av sosial bakgrunn
 • Gode pasientforløp og rask tilgang til tjenester i hele landet
 • Helse- og omsorgstjenesten er et attraktivt arbeidssted i et livslangt karriereløp
 • Bærekraftig og rettferdig ressursbruk
 • Helse- og omsorgssektoren er forberedt i møte med kriser og katastrofer

Nasjonal e-helsestrategi

Nasjonal e-helsestrategi i helse- og omsorgstjenesten er en sektorstrategi og skal legge til rette for økt koordinering og samarbeid innen digitalisering i helse- og omsorgssektoren. Den endrer ikke styringsstrukturer, men skal gjennom aktiv forvaltning i Nasjonal rådsmodell for e-helse være førende på områder som krever felles prioriteringer, beslutninger og koordinering. Strategien skal være retningsgivende for aktørenes egne strategier og planer på digitaliseringsområdet.

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023

Nasjonal helse- og sykehusplan gir retning og rammer for utvikling av spesialisthelsetjenesten og samarbeidet med den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Pasienter og pårørende skal oppleve en helhetlig og sammenhengende helse og omsorgstjeneste der pasienten kan være en aktiv deltaker i egen helse og behandling. Digitaliseringstiltak for helhetlig samhandling er beskrevet i meldingen:

 • Videreføre arbeidet knyttet til modernisering av journalsystemene
 • Videreutvikle digital infrastruktur og arbeidet med IKT-sikkerhet
 • Innføre og utvikle nødvendige nasjonale e-helseløsninger og standarder
 • Gjennomføre tiltak for bedre kvalitet på og tilgjengelighet til helsedata
 • Øke samordningen av helseregionenes IKT-utvikling
 • Understøtte digitaliseringen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
 • Videreutvikle nasjonale virkemidler for styring og samordning på e-helseområdet

Regjeringen arbeider i 2023 med en ny nasjonal helse- og samhandlingsplan hvor en helhetlig plan for e-helseutviklingen, samt en helhetlig plan for legemiddelområdet vil inngå.

Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024

Handlingsplanen om en attraktiv, kvalitetssikker og teambasert allmennlegetjeneste er en forpliktende opptrappingsplan for å styrke allmennlegetjenesten og spesielt fastlegeordningen. I handlingsplanen er det lagt vekt på bruk av nye arbeidsverktøy og flere e-helseløsninger som også omfatter legemiddelområdet, blant annet arbeidet med pasientens legemiddelliste

Stortingsmelding 28 (2014–2015) Legemiddelmeldingen, Riktig bruk – bedre helse

Den overordnede visjonen i Stortingsmelding 28 er bedre folkehelse, og de fire hovedmålene i meldingen er:

 • God kvalitet ved behandling med legemidler
 • Likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler
 • Lavest mulig pris
 • Legge til rette for forskning og innovasjon

Meldingen peker på virkemidler som sørger for at pasienter, pårørende og helsepersonell får god kunnskap om bruk av legemidler, slik at de blir i stand til å bruke legemidler på en mest mulig hensiktsmessig og riktig måte. Utredningen av pasientens legemiddelliste er forankret i denne meldingen.

Flere tiltak i meldingen er gjennomført de senere årene og har høy relevans for arbeidet med digitalisering på legemiddelområdet. I etterkant av Legemiddelmeldingen har Helse- og omsorgsdepartementet gitt en rekke oppdrag til underliggende etater som direkte eller indirekte berører digitaliseringsarbeidet.

Eksempler er oppdrag til Direktoratet for e-helse om å etablere en nasjonal legemiddelliste for pasienter i Norge, oppdrag til Helsedirektoratet om å utrede behov for og eventuelt forslag til et nasjonalt målbilde for legemiddelhåndtering i helsetjenesten og oppdrag til de regionale helseforetakene om arbeid med et felles datagrunnlag for legemiddelinformasjon i spesialisthelsetjenesten (SAFEST).

Stortingsmelding 18 (2018-2019) Helsenæringen — Sammen om verdiskaping og bedre tjenester

Hovedmålet med stortingsmelding 18 er å bidra til økt konkurransekraft i den norske helsenæringen og samtidig bidra til en mer bærekraftig helse- og omsorgstjeneste, i form av mer effektiv forebygging, behandling og omsorg. Det er et helsepolitisk mål at brukernes og pasientenes behov skal stå i sentrum når helse- og omsorgstjenesten videreutvikles. Nye teknologiske løsninger som innføres skal bidra til bedre, tryggere og mer brukervennlige tjenester.

Tjenestene skal også være likeverdige og tilgjengelig over hele landet. Økt digitalisering og effektivisering må frigjøre mer tid til helsehjelp og pleie. Det må tilrettelegges for at den medisinsk-teknologiske utviklingen kan komme pasienter til gode, innenfor en bærekraftig ressursbruk, samtidig som den enkeltes helse, rettigheter og personvern ivaretas. For å oppnå disse målene, vil samarbeid med næringslivet om utvikling av nye løsninger være viktig.