Hopp til hovedinnhold

Grunndata

Det er høye krav til tilgjengelighet og kvalitet i dataene som brukes i helsesektoren og grunndata er med sine ulike registre grunnleggende for elektronisk samhandling og for mange innbyggertjenester i Helse-Norge. Grunndata bidrar til enkel og sikker samhandling på tvers av virksomheter og forvaltningsnivå.

Grunndata leveres av Norsk helsenett og er den tekniske løsningen som gir aktørene i sektoren tilgang til aktuelle registre gjennom informasjonstjenester. Grunndatas formål er å være sannhetskilden med enhetlig og oppdatert informasjonsgrunnlag for informasjonstjenester knyttet til person, personell, virksomheter, og referansedata (kodeverk) for helsesektoren og andre interessenter. Det er virksomhetene selv som sørger for at egne data til enhver tid er korrekte.

Felles grunndata kan gjenbrukes på tvers av løsninger. Informasjonstjenestene som følges i nasjonal e-helsemonitor er følgende:

  • Person - sikker identifikasjon av pasienter og personer
  • Personell - sikker identifikasjon av personell, autorisert helsepersonell og administrativt personell, samt hvor personen er ansatt
  • Virksomheter - sikker identifikasjon av virksomheter, behandlingsteder, tjenester og elektronisk samhandling for hele sektoren


På sikt kan også andre grunndataområder som i dag ivaretas av andre eiere innlemmes i grunnmuren.

De fleste av oppslagene gjøres fra maskin til maskin, for eksempel ved en automatisk oppdatering av en fastleges elektroniske pasientjournalsystem (EPJ-system). Ett oppslag gjennom grunndata kan representere personhandlinger, men vil som oftest vise oppdatering og vedlikeholdelse av helsevirksomhetens opplysninger.

Antall oppslag gir en indikasjon på behovet for oppdatert informasjon og kvalitetssikret data sier noe om omfanget på digitaliseringen i helse-Norge.

I 2022 ble det gjort om lag 8,4 milliarder oppslag mot informasjonstjenestene helsepersonell, person og virksomhet gjennom grunndata. Dette er en liten prosentvis økning fra 2021 da vi hadde 8,2 milliarder oppslag. 

Oppslag knyttet til informasjon om virksomheter var den desidert mest brukte informasjonstjenesten med 6,6 milliarder i 2022 og utgjorde totalt nesten 80 prosent av alle oppslag. Oppslag om virksomheter har en svak økning fra 2021 til 2022, og prosentvis er den svakeste økningen år for år, de siste årene.

Relatert innhold