Hopp til hovedinnhold
Høring

Nasjonal e-helsestrategi for helse- og omsorgssektoren

Direktoratet for e-helse sender 31. mai 2022 forslag til Nasjonal e-helsestrategi for helse- og omsorgssektoren på høring. Merk høringsfristen: 1. oktober 2022. 

Direktoratet for e-helse samarbeider med helse- og omsorgssektoren om en ny nasjonal e-helsestrategi. Arbeidet har pågått siden våren 2021 og over 60 organisasjoner som representerer ulike deler av helse- og omsorgssektoren har vært involvert. 

Helse- og omsorgssektoren i Norge består av mange ulike aktører og nivåer. Vi lykkes best med digitalisering når alle samler seg om felles retning og koordinerer innsatsen. Nasjonal e-helsestrategi skal være samlende og retningsgivende for sektorens prioriteringer i årene fremover. Strategien legger vekt på områder som krever felles prioriteringer, beslutninger og koordinering.

Strategiens prioriterte mål skal bidra til en bærekraftig og innovativ helse- og omsorgssektor med god kvalitet og sammenheng i tjenestene. Innbygger skal få bedre og mer helhetlige helse- og omsorgstjenester, og skal i større grad kunne medvirke i egen og næres helse. Helsepersonell skal ha tilgang til mer brukervennlige digitale løsninger, tilpasset deres arbeidshverdag. Bedre tilgang til helsedata skal bidra til økt kvalitet og innovasjon i tjenestene og styrket beredskap og folkehelse.

Strategien gjelder fra 2023, og målbildet strekker seg frem mot 2030. Utvikling i helse- og omsorgssektoren og samfunnet ellers vil føre til behov for oppdatering og justering av strategien i løpet av perioden. Dette ivaretas gjennom aktiv styring og oppfølging. Gjennomføringen av strategien bør tilstrebe å være smidig, legge vekt på fleksibilitet, stegvise leveranser og god brukermedvirkning.

Mer informasjon om Nasjonal e-helsestrategi (2017-2022) og arbeidet med den nye nasjonale e-helsestrategien ligger på denne siden på ehelse.no.

Om høringsdokumentet

Forslaget til ny nasjonal e-helsestrategi utgjør høringsdokumentet. Hovedpunktene er:

 • Strategiens rolle
 • Visjon, overordnende mål og målgrupper
 • Fem prioriterte strategiske mål:
  • Mål 1: Aktiv medvirkning i egen og næres helse
  • Mål 2: Enklere arbeidshverdag
  • Mål 3: Helsedata til fornying og forbedring
  • Mål 4: Tilgjengelig informasjon og styrket samhandling
  • Mål 5: Samarbeid og virkemidler som styrker gjennomføringskraft
 • Strategisk styring og oppfølging av strategien

Arbeidet med initiativene knyttet til realisering av strategien er under arbeid og er ikke del av høringen.

Målgrupper for høringen

Målgruppen for høringen er aktører i helse- og omsorgssektoren, pasient- og brukerforeninger, fag- og interesseorganisasjoner, forskning- og innovasjonsmiljøer og næringsliv.

Invitasjon til å gi høringssvar er sendt ut til en rekke virksomheter og organisasjoner (se liste under), men vi understreker at høringen er åpen for alle som ønsker å gi innspill. 

Dette ønsker Direktoratet for e-helse tilbakemeldinger på

 1. Kan dere stille dere bak de fem strategiske målene, gitt strategiens rolle for å skape en felles langsiktig og forutsigbar retning for digitalisering på tvers av aktørene i helse- og omsorgssektoren?
 2. Har dere tilbakemeldinger på de fem strategiske målene med målindikatorer?
 3. Har dere tilbakemeldinger på prosessen for hvordan strategien skal følges opp?

Det er særlig ønskelig med tilbakemeldinger på disse punktene, men vi mottar gjerne tilbakemeldinger på andre deler av høringsdokumentet med takk.

Om høringsprosessen og hvordan sende inn høringssvar

Bruk dette skjemaet for å sende inn høringssvar (Word). Vi ber om at det det sendes ett høringssvar per organisasjon/virksomhet.

Merk høringssvaret med sak 22/414 og send til postmottak@ehelse.no.

Dette er en åpen høring og alle høringssvar vil bli publisert på denne siden.

Høringsfrist 1. oktober 2022

Kontakt

Avdelingsdirektør Siv Ingebrigtsen siv.ingebrigtsen@ehelse.no

Høringsinstanser

Merk som nevnt over at høringen er åpen, og at andre enn de som står på listen under også er velkomne til å sende inn høringssvar.

 • Alle landet kommuner
 • Alle fylkeskommuner
 • Alle statsforvaltere
 • Abelia
 • Akademikerne
 • Aleap
 • Apotekforeningen
 • CEDIC
 • CGM
 • Datatilsynet
 • De regionale helseforetakene
 • Delta
 • Den norske jordmorforening
 • Den norske legeforening
 • Den norske tannlegeforening
 • Diabetesforbundet
 • Digital Norway
 • Digitaliseringsdirektoratet
 • EDOS
 • EYR
 • Fagforbundet
 • Farmasiforbundet
 • Fellesorganisasjonen
 • Folkehelseinstituttet
 • Forbrukerrådet
 • Forskningsstiftelsen FAFO
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Fürst
 • Gartner Norge
 • Helsedirektoratet
 • Helseplattformen
 • IKT Norge
 • Imatis
 • Infodoc
 • Innovasjon Norge
 • Kernel
 • Kliniske ernæringsfysiologiske forening
 • Kreftforeningen
 • Kommunesektorens organisasjon
 • KRY
 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Legemiddelindustrien
 • Melanor
 • Microsoft Norge
 • NAV
 • Nasjonal senter for e-helseforskning
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • NCD-alliansen
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges forskningsråd
 • Norges ingeniør og teknologiorganisasjon
 • Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet
 • Norsk ergoterapeutforbund
 • Norsk fysioterapeutforbund
 • Norsk helsenett SF
 • Norsk helsesekretærforbund
 • Norsk kiropraktorforening
 • Norsk pasientforening
 • Norsk psykologforening
 • Norsk radiografforbund
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norway Health Tech
 • Norwegian Smart Care Cluster
 • Oslo Cancer Cluster
 • Oslo Medtech
 • Oslo MET
 • Pasient- og brukerombudet
 • Pasientsky
 • Pridok
 • Pårørendealliansen
 • Rådet for psykisk helse
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmede organisasjoner
 • Sametinget
 • Seniornett Norge
 • Siemens
 • Sintef Digital
 • Skatteetaten
 • Spekter
 • Statens Helsetilsyn
 • Statens legemiddelverk
 • Statsforvalterens fellestjenester
 • Sykehuspartner HF
 • Tekna
 • TietoEvry
 • Unge funksjonshemmede
 • Unio
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Tromsø
 • Virke
 • Visma
 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
Høringsfrist
01. oktober 2022
Status
Ferdig behandlet
Last ned