Hopp til hovedinnhold
Høring

Vurdering av prinsipper for kobling mellom Helsenorge og andre løsninger i markedet

Direktoratet for e-helse sender 17.01.2022 utkast til prinsipper for kobling mellom Helsenorge og andre løsninger i markedet på høring. Merk høringsfristen: 01.03.2022.

Prinsippene er beskrevet i rapporten» Vurdering av prinsipper for kobling mellom Helsenorge og andre løsninger i markedet» og tar utgangspunkt i innbyggernes behov for en samlet vei inn til tilbudet av digitale tjenester.

Direktoratet for e-helse forslår fire grunnleggende prinsipper for samspill mellom Helsenorge og andre e-helseløsninger for innbyggere.  

Prinsippene skal sikre innbyggerne oversikt, oppdatert informasjon og tilgang til digitale verktøy. Personvernet skal også ivaretas.

Videre skal prinsippene skal gi retning for hvordan sykehusenes, fastlegenes og annet helsepersonell sine systemer må samhandle med Helsenorge. Flere etablerer digitale helsetjenester for innbyggere, og det er behov for at innbygger skal kunne bevege seg enkelt mellom disse.

Høringsutkastet av rapporten med prinsippene er en PDF. Kapittel 3 «Prinsipper» inneholder anbefaling til de fire prinsippene for kobling mellom Helsenorge og andre løsninger i markedet. Hvert prinsipp blir presentert med tittel, mål, begrunnelse, anbefalinger for etterlevelse av prinsippet, fordeler, konsekvenser og eksempler.

Målgruppe for høringen

Målgruppen for høringen er virksomheter som bidrar til å levere offentlige helsetjenester og som direkte, eller indirekte blir berørt av prinsippene. I tillegg inviterer vi også andre relevante aktører til å sende inn høringsuttalelse.

Bakgrunn for prinsippene

Brukers behov skal være førende for utviklingen av helse- og omsorgstjenestene, og tjenestene skal være likeverdige for alle pasienter - uavhengig av hvor i landet de bor. Det er i dag et gap mellom målsettingen om at innbygger skal være aktiv deltaker i oppfølging av egen helse, og den tilgangen innbygger har til digitale verktøy som gjør dette mulig.

Prinsippene tar utgangspunkt i innbyggers behov for en vei inn til det samlede tilbudet av digitale tjenester. Helsenorge skal være innbyggernes hovedinngang til den offentlige helse- og omsorgstjenesten på nett. Lokale og regionale løsninger må samhandle med Helsenorge, slik at det for innbygger oppleves helhetlig og sømløst å bevege seg på tvers av ulike løsninger og forvaltningsnivå. De foreslåtte prinsippene skal bidra til å gi innbyggerne bedre helsetjenester og mulighet til å ta aktiv del i egen helse, sykdom, behandling og oppfølging.

Prinsippene som foreslås skal gjøre det enklere for de ulike virksomhetene i helse- og omsorgstjenesten å ta beslutninger knyttet til utvikling av digitale innbyggertjenester. Prinsippene skal sette retning for digitaliseringen på innbyggerområdet, støtte effektive og sammenhengende tjenester, og tilrettelegge for nasjonal samordning og en helhetlig, forutsigbar e-helseutvikling. Dette er en første versjon, og endringer eller tillegg til prinsippene må vurderes løpende. Det gjelder også behovet for bruk av regulatoriske virkemidler.

Forslaget til prinsipper er utarbeidet i samarbeid med Norsk Helsenett, og er lagt frem for de nasjonale utvalgene, NUFA og NUIT, samt drøftet med flere sentrale interessenter.

De fire prinsippene

Høringsutkastet inneholder fire anbefalte prinsipper:

 1. Oversiktprinsippet skal ivareta innbyggers behov for oversikt og innsikt. Prinsippet skal bidra til at helseopplysninger fra regionale og lokale løsninger kan presenteres for innbygger i en samlet oversikt. Prinsippet skal også bidra til at det tilrettelegges for at innbygger opplever de digitale tjenestene som sammenhengende på tvers av nasjonale, regionale og lokale løsninger, og på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten.
 2. Personvernprinsippet skal bidra til at innbygger kan registrere personvernsinnstillinger og informasjon om fullmakts- og representasjonsforhold ett sted for digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren, og at aktørene benytter samme autoritative kilde uavhengig av hvordan helsetjenesten er organisert.
 3. Verktøyprinsippet skal bidra til å legge til rette for innbygger som ressurs ved å tilgjengeliggjøre kvalitetssikrede helsefremmende applikasjoner og verktøy som del av helsetjenesten. Det skal være enkelt å finne frem til verktøy som understøtter brukerens behov. For å øke tilfanget av slike verktøy vil det være nødvendig å utnytte potensialet som ligger i helsenæringen.
 4. Informasjonsprinsippet skal bidra til å dekke innbyggers behov for kvalitetssikret og konsistent informasjon om helse og livsstil på tvers av kanaler. Prinsippet skal også sikre at aktørene i sektoren bidrar med innholdsproduksjonen på Helsenorge, og at aktørene også kan benytte denne felles informasjonskilden i lokale og regionale løsninger.

Dette ønsker Direktoratet for e-helse tilbakemeldinger på:

 • I hvilken grad vil prinsippene gi en forutsigbarhet for deg som høringsinstans med tanke på felles utviklingsretning for digitale innbyggertjenester i Norge?
 • På hvilken måte mener høringsinstansen at god etterlevelse av prinsippene kan oppnås?
 • Hvilke økonomisk-administrative og teknologiske konsekvenser med mer vil prinsippene ha for dere som høringsinstans?

Om høringsprosessen og hvordan sende inn høringssvar

Vi ber om at høringsinnspill sendes inn i dette høringssvarskjemaet (Word), og at hver organisasjon sender inn ett svar hver.

Alle høringssvar skal merkes med saksnummer 22/42 og sendes til postmottak@ehelse.no.

Direktoratet for e-helse tar imot høringssvar fortløpende i høringsperioden. Mottatte høringsinnspill vil bli publisert på denne siden etter at høringsfristen er utløpt.

Invitasjon til å gi høringssvar er sendt ut til en rekke virksomheter og organisasjoner (se liste under), men vi understreker at høringen er åpen for andre som ønsker å gi innspill.  

Prinsippene er ikke et tiltak som etter utredningsinstruksen må sendes på høring, men det gjøres for involvering og for å få gode innspill. Høringstid er derfor satt til seks uker, med frist 01.03. 2022.

Høringsinstanser

 • Abelia
 • Alta kommune
 • Apotekforeningen
 • Arko
 • Aspit
 • Bergen kommune
 • Bodø kommune
 • Bærum kommune
 • CGM
 • Checkware
 • Confrere
 • Den norske Legeforening
 • Diabetesforbundet
 • Digitaliseringsdirektoratet
 • DIPS
 • Drammen kommune
 • Extensor
 • Folkehelseinstituttet
 • Fredrikstad kommune
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
 • Helse Midt-Norge
 • Helse Midt-Norge IT
 • Helse Nord IKT
 • Helse Nord RHF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest IKT
 • Helse Vest RHF
 • Helseboka
 • Helsedirektoratet
 • Helseplattformen
 • IKT Norge
 • Imatis
 • Infodoc
 • Innovasjon Norge
 • Kristiansand kommune
 • KS
 • Nasjonal senter for e-helseforskning
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • NCD alliansen
 • Norsk Helsenett SF
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norway Health Tech
 • Norwegian Smart Care Cluster
 • Oslo Cancer cluster
 • Oslo kommune
 • Pasientsky
 • Pridok
 • Pårørendealliansen
 • Rådet for psykisk helse
 • Sandnes kommune
 • Seniornett
 • Siemens
 • Sintef Digital
 • Stavanger kommune
 • Steinkjær kommune
 • Sykehuspartner HF
 • TietoEvry
 • Tromsø kommune
 • Trondheim kommune
 • Unge funksjonshemmede
 • Visiba Care
 • Visma
 • Webmed

 

Kontaktpersoner for høringen

Områdeansvarlig Innbyggertjenester Inger-Anette Finrud, inger.anette.finrud@ehelse.no

Prosjektleder Merete Lassen, merete.lassen@ehelse.no

 

Høringsfrist
01. mars 2022
Høringssvar

Merk med saksnummer 22/42 og send til postmottak@ehelse.no.

Status
Under behandling
Last ned