Hopp til hovedinnhold
Søk

ICPC-2. Den internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenesten

Primærhelsetjenesten benytter ICPC-2 til dokumentasjon av kontaktårsaker, helseproblemer og diagnoser.

Alle kontakter hos allmennlege blir registrert med en eller flere ICPC-2-koder. Det skal være samsvar mellom innholdet i tekstlig journaldokumentasjon og ICPC-2-kode. Journalen er legenes arbeidsverktøy, og det er nyttig å dokumentere diagnosekoder som en del av de faglige vurderingene. ICPC-2-diagnosekode registreres sammen med annen informasjon i henvisninger til spesialisthelsetjenesten.

ICPC-2 benyttes av andre typer helsepersonell i primærhelsetjenesten, for eksempel av fysioterapeuter og i pleie- og omsorgstjenesten.

Legens regningskort til Helfo skal inneholde minst en ICPC-2-kode. Data fra legens regningskort går til databasen KUHR (Kontroll og utbetaling av helserefusjoner). Refusjonsdata fra KUHR overføres til Kommunalt pasient- og brukerregister. Folkehelseinstituttet bruker data til overvåking av smittsomme sykdommer og i Folkehelseprofiler. Statistisk sentralbyrå bruker refusjonsdata fra KUHR til statistikk om allmennlegetjenesten.

ICPC-2-kode registreres på sykmelding til NAV. Dette gir datagrunnlag for Nasjonal sykefraværsstatistikk inndelt etter ICPC-2-diagnoekoder.

ICPC-2 eies av World Organization of Family Doctors (Wonca). Direktoratet for e-helse har den norske lisensen og ansvar for oppdateringer.

English version

Direktoratet for e-helse vedlikeholder også nettsiden der den oppdaterte internasjonale utgaven av ICPC-2 (English version, ICPC-2e-English publiseres på vegne av Wonca International Classification Committee (WICC).

Kodeveiledning ved covid-19

Covid-19-kodene gir bedre overvåkning av pandemien og grunnlag for smittevernstiltak. Det vil også gi et bedre grunnlag for fremtidig forskning. For NAV vil endringen gi bedre grunnlag for saksbehandling og rett ytelse.

Kodeveiledning ved test for koronavirus uten undersøkelse eller vurdering

Koronatest av innbygger uten at det samtidig blir gjort en klinisk undersøkelse eller vurdering, skal registreres med R33 Mikrobiologisk / immunologisk prøve.

Denne ICPC-2-koden angir at det er en ren prøvetagning, og vil for eksempel være aktuell på en teststasjon eller ved testing på grensen. Bruk av R33 vil bidra til bedre datagrunnlag for å følge koronapandemien. Helfo godkjenner bruk av R33, og innbygger skal ha fritak for egenandel.

Kodeveiledning ved test for koronavirus med undersøkelse eller vurdering

Vanlige konsultasjoner hos lege skal kodes etter gjeldende retningslinjer for koding ved covid-19 angitt under. R33 Mikrobiologisk / immunologisk prøve skal ikke brukes.

For beskrivelse av bekreftet og mistenkt/sannsynlig, se hjemmesiden til Folkehelseinstituttet.

For friske smitteutsatte som må i karantene er riktig kode A23 Risiko for sykdom IKA.

I tilfeller hvor pasienten har bekymringer om covid-19 uten at det er mistanke om infeksjon, er riktig kode R27 Engstelig for sykdom i luftveiene IKA.

I tilfeller hvor influensasykdom er klinisk og epidemiologisk like sannsynlig som covid-19, bør R80 Influensa benyttes som hoveddiagnose og R991 Covid-19 (mistenkt/sannsynlig) som bidiagnose.

I tilfeller med luftveissymptomer (eller andre symptomer) hvor legen ikke har mistanke om covid-19, bør det kodes med relevant kode som for eksempel R05 Hoste, R07 Nysing/tetthet i nese eller R74 Akutt øvre luftveisinfeksjon.

Vaksinasjon for covid-19

Ved kontakt for vaksinasjon for covid-19 brukes koden:

  • A98 Individforebyggende tiltak

Senvirkninger av covid-19

Der lege vurderer at det er sammenheng mellom aktuelt symptom og tidligere gjennomgått covid-19, anbefaler vi at kode(r) for det/de aktuell(e) symptom(er) oppgis først, etterfulgt av kode for covid-19.

Kasuistikk

Tidligere frisk 45 år gammel mann fikk for seks måneder siden påvist covid-19 ved PCR-undersøkelse av sekret fra nasofarynks og svelg. Han hadde et mildt sykdomsforløp, og brukte paracetamol som symptomlindrende behandling. Han var i isolasjon hjemme under sykdomsperioden og det var ikke behov for legetilsyn eller sykehusinnleggelse. Et halvt år etterpå er han plaget med kronisk tretthet, konsentrasjonsproblemer og kortpustethet. Undersøkelser og relevant differensialdiagnostikk er utført med normale funn. Han klarer ikke å utføre arbeidet sitt som lærer og har behov for sykmelding.

For symptomene kronisk tretthet og konsentrasjonsproblemer brukes symptomkoden A04 slapphet/tretthet. Denne koden har postviral tretthet som et av inklusjonskriteriene slik det står i FinnKode, og egner seg godt for å dekke disse to symptomene. For symptomet dyspné brukes symptomkoden R02 Kortpustethet/dyspné.

For å markere at de aktuelle symptomene er en senvirkning av en forutgående infeksjon med covid-19 legges R992 Covid-19 (bekreftet) til som siste kode.

Koding i ICPC-2 og ICPC-2B beriket blir da henholdsvis:

ICPC-2:

  • A04 Slapphet/tretthet (annen tekst fra A04-gruppen kan brukes, for eksempel "postviralt tretthetssyndrom")
  • R02 Kortpustethet/dyspné
  • R992 Covid-19 (bekreftet)

ICPC-2B:

  • A04.0008 Postviralt tretthetssyndrom
  • R02.0000 Kortpustethet/dyspné
  • R992.0000 Covid-19 (bekreftet)

Kodesettet brukes både for konsultasjon og på sykmelding.

ICPC-2 2023

Endringene er beskrevet i Endringsdokument ICPC-2 2023 (Excel)

ICPC-2 koderegister med utvidet termsett (flere linjer per kode) (Excel)

ICPC-2 teknisk koderegister med prosesskoder, fulltekst og 60 tegn tekst (kun en linje per kode) (Excel)

Konverteringsfil ICPC-2 til ICD-10 (Excel)

Konverteringsfil ICD-10 til ICPC-2 (Excel)

ICPC-2B (beriket) koderegister (Excel)

ICPC-2 2022

Endringene er nærmere beskrevet i Endringsdokument ICPC-2 2022 (Word).

Koderegister med utvidet termsett (basert på icd-10 mapping).txt - 17.03.2022

Koderegister fulltekst med prosesskoder.txt - 01.10.2021

Koderegister 60 tegn med prosesskoder.txt - 01.10.2021

Koderegister fulltekst uten prosesskoder.txt - 20.10.2020

Koderegister 60 tegn uten prosesskoder.txt - 20.10.2020

Konverteringsfil ICPC-2 til ICD-10 2022 - oppdatert 01.10.2021

Konverteringsfil ICD-10 til ICPC-2 2022 - oppdatert 01.10.2021

ICPC-2B på XML-format er ikke ajourført med 2022-endringene. Fra 2023 vil ICPC-2B bare publiseres på et tabellbasert excelformat. Fil med det nye excelformatet er lagt ut her, og denne excelfilen er dessuten oppdatert med 2022-endringene i ICPC-2.

ICPC-2B (beriket) kodefil 23.11.2021 (xlxs)

ICPC-2 2020

Det er i løpet av 2020 innført tre nye koder for covid-19:

  • R991 Covid-19 (mistenkt/sannsynlig)
  • R992 Covid-19 (bekreftet)
  • R33 Mikrobiologisk / immunologisk prøve

Endringene er nærmere beskrevet i Endringsdokument ICPC-2 2020 (Word).

Koderegister med utvidet termsett (basert på icd-10 mapping).txt - 20.10.2022

Koderegister fulltekst med prosesskoder.txt - 20.10.2020

Koderegister 60 tegn med prosesskoder.txt - 20.10.2020

Koderegister fulltekst uten prosesskoder.txt - 20.10.2020

Koderegister 60 tegn uten prosesskoder.txt - 20.10.2020

Koderegister 60 tegn med fullstendig sett prosesskoder (til NAV).txt 04.05.2020

Konverteringsfil ICPC-2 til ICD-10 2020 - oppdatert 20.10.2020

Konverteringsfil ICD-10 til ICPC-2 2020 - oppdatert 04.05.2020

ICPC-2B (Beriket) 2020

ICPC-2B (beriket) kodefil(xml) - 20.10.2020

ICPC-2B (beriket) er en ny utvidet versjon av ICPC-2 (PDF). Den nye versjonen er utviklet på bakgrunn av behov for å kunne registrere mer detaljert helseinformasjon i primærhelsetjenesten.

Den er et supplement og ikke obligatorisk i bruk. ICPC-2B tar utgangspunkt i koblingen til ICD-10 (International Classification of Diseases) og legger til alle ICD-10-koder som er mappet til den aktuelle ICPC-2-koden.

ICPC-2 hierarki gir støtte til bruk av ICPC, og inneholder inklusjoner, ekslusjoner, kriterier og referanser til hver ICPC-2-kode.

ICPC-2B (beriket) er et nytt kodeverk fra 2017.

ICPC-2 2019

Koderegister med utvidet termsett (basert på icd-10 mapping).txt -17.12.2018

Koderegister fulltekst med prosesskoder.txt -17.12.2018

Koderegister 60 tegn med prosesskoder.txt -17.12.2018

Koderegister fulltekst uten prosesskoder.txt -17.12.2018

Koderegister 60 tegn uten prosesskoder.txt -17.12.2018

Koderegister 60 tegn med fullstendig sett prosesskoder (til NAV).txt -17.12.2018

Konverteringsfil ICPC-2 til ICD-10.txt - oppdatert 07.10.2019

Konverteringsfil ICD-10 til ICPC-2 - 2019.txt - oppdatert 07.10.2019

ICPC-2 med hierarki - 2019.xml - 17.12.2018

ICPC-2 hierarki (xsd) 28.09.2017

Endringsdokument ICPC-2 2018-2019 (Word) -20.12.2018

ICPC-2B (Beriket) 2017

ICPC-2B (beriket)kodefil (xml) – 28.09.2017

ICPC-2B (beriket) (xsd) – 28.09.2017

Eldre datafiler

Datafilene for 2015 er lik datafilene for 2016 med unntak: ICD-10 til ICPC-2 konverteringsfil (txt)

Ressurser

FinnKode: Søkeverktøy for medisinske koder

E-læringskurs i medisinsk koding

Relatert innhold

ICPC-2: Den internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenesten 2004 (PDF)

Kodekort ICPC-2 2004 (PDF)

ICPC-2B (Beriket)(PDF)