Hopp til hovedinnhold

Nåsituasjonsbeskrivelse: Nasjonale e-helseløsninger og nasjonale program

For å legge til rette for gode og sammenhengende helsetjenester, er det viktig å etablere en sterkere nasjonal samordning av digitaliseringsarbeidet i helse- og omsorgssektoren.

Nasjonale e-helseløsninger

Nasjonale e-helseløsninger bidrar til bedre og sikrere informasjonsflyt, og er sentrale for å sikre legemiddelinformasjon til innbyggere og helsepersonell.

E-resept

E-resept er en samhandlingsløsning for sikker overføring av reseptinformasjon. De fleste leger har tilgang til e-resept og de fleste resepter rekvireres elektronisk i dag. Det jobbes med å tilgjengeliggjøre e-resept for leger i kommunal helse og omsorgssektor og for tannleger, jordmødre og helsesykepleiere. E-reseptkjeden består av ulike meldinger og systemer som håndterer sikker rekvirering og utlevering til pasienten.

E-resept gir bedre oversikt over pasientens legemiddelbruk, redusert risiko for feil ved rekvirering og utlevering og gjør det vanskelig å forfalske resepter. Pasienter får oversikt over sine resepter på helsenorge.no og helsepersonell uten rekvireringsrett kan se reseptene på kjernejournal dersom de har tjenstlig behov.

Kjernejournal

Kjernejournal er en nasjonal e-helseløsning som er etablert for å bedre samhandlingen og pasientsikkerheten. Kjernejournal samler informasjon fra flere kilder og gjør disse tilgjengelig for innbygger og helsepersonell med tjenstlig behov. Kjernejournal er i dag tilgjengeliggjort på alle sykehus, legevakter og ved de fleste fastlegekontorer.

Verdien av kjernejournal er størst når flest mulig aktører i helse- og omsorgstjenesten bruker den. Det er viktig at resten av den kommunale helse- og omsorgstjenesten kobles på for å oppnå mer helhetlig samhandling.

Program pasientens legemiddelliste har et pågående innføringsprosjekt for kjernejournal i sykehjem og hjemmebaserte tjenester. Målet er at minimum 80 % av kommunene har tatt i bruk kjernejournal i løpet av 2023.

Det er interesse blant flere virksomheter i kommunen om å ta kjernejournal i bruk, blant annet fra skolehelsetjeneste, helsestasjon, avtaleterapeuter og tannleger. Det pågår arbeid med en oppdatert innføringsplan for disse virksomhetene.

Kjernejournal inneholder blant annet en oversikt der helsepersonell kan se:

  • Legemidler utlevert på e-resept, papirresept eller telefonresept i norske apotek, i tillegg til næringsmidler og forbruksmateriell, med en historikk på 3 år
  • Informasjon om pasientens vaksiner
  • Kritisk informasjon som det kan være avgjørende at helsepersonell kjenner til i en akuttsituasjon, herunder kritiske legemiddelreaksjoner

Helsenorge.no

Helsenorge.no er en offentlig, nasjonal innbyggerportal med kvalitetssikret helseinformasjon, kombinert med digitale helsetilbud, selvbetjening, og en infrastruktur som muliggjør sikker kommunikasjon og samhandling mellom innbygger og aktørene i helse- og omsorgssektoren. På helsenorge.no finner innbygger blant annet oversikt over sine legemidler og kan fornye resepter dersom fastlegen tilbyr denne tjenesten. Innbygger har også tilgang til egen kjernejournal og kan sjekke sine vaksiner.

Nasjonale program

Program pasientens legemiddelliste

Pasientens legemiddelliste (PLL) er en felles digital oversikt over pasientens legemiddelbruk på tvers av ulike virksomheter. Arbeidet med PLL er et oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet og er organisert som et program ledet av Direktoratet for e-helse. PLL gir informasjon om legemiddelbehandling rekvirert/ordinert fra alle deler av helsetjenesten, for eksempel fra fastlege, sykehjemslege og sykehuslege.

PLL realiseres stegvis gjennom flere tiltak:

  • Utvikling, utprøving og innføring av Sentral forskrivningsmodul (SFM)
  • Innføring av kjernejournal til sykehjem og hjemmetjeneste
  • Innføring av e-multidose
  • Utprøvning og innføring av PLL

Program digital samhandling

Program digital samhandling gjennomføres i regi av Direktoratet for e-helse som programeier og skal gjennom en stegvis tilnærming bidra til bedre samhandling i helse- og omsorgstjenesten. Steg 1 i programmet består av utviklingsprosjektene TAG – tillitstjenester, API-håndtering, grunndata og pasientens prøvesvar. Nasjonal innføring av PLL og deling av journaldokumenter i kjernejournal er blant tiltakene helsesektoren sammen foreslår å prioritere høyt de neste årene.

Program kodeverk og terminologi

Program kodeverk og terminologi – Felles språk i regi av Direktoratet for e-helse skal realisere et felles språk i helse- og omsorgstjenestene. Programmet samarbeider med Helseplattformen om å lage en første versjon av felles språk i Norge. Første versjon av omfatter ca. 120 000 begreper i den helsefaglige terminologien SNOMED CT, fordelt på diagnoser, legemidler, anatomi, undersøkelser og pasientplaner. Begrepene oversettes til norsk og settes i sammenheng med andre terminologier, administrative kodeverk, medisinske klassifikasjoner, som for eksempel ICPC-2, ICD-10 og ICNP samt registervariabler.

På legemiddelområdet samarbeider Direktoratet for e-helse, Legemiddelverket og Helseplattformen om en norsk versjon av SNOMED CT som er tilrettelagt for virkestoffordinering. Legemiddelinformasjon fra Legemiddelverket (FEST) brukes som underlag for å lage begrepene i SNOMED CT.

Helsedirektoratet benytter SNOMED CT fra felles språk for å identifisere legemidlene i Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i sykehus.