Hopp til hovedinnhold

Krav og anbefalinger for samhandlingstjenesten: Pasientens kritiske informasjon

Samhandlingstjenesten baserer seg på kritisk informasjon i kjernejournal. Med kritisk informasjon menes informasjon som man i en behandlingssituasjon ønsker at det varsles særskilt om til helsepersonell som har pasienten til behandling. Eksempler på kritisk informasjon er allergier, spesielle lidelser eller tidligere komplikasjoner ved anestesi. Se oversikt over pågående og planlagte aktiviteter for pasientens kritiske informasjon i veikart for nasjonal e-helsestrategi

Juridiske rammer

Her finner du informasjon om lover, forskrifter og eventuelle fortolkninger. En forenklet oversikt over regelverk som er aktuelt ved deling av helseopplysninger er beskrevet på en egen side.

 • Lover
 • Forskrifter
Helsepersonelloven

Loven setter krav til helsepersonells yrkesutøvelse og krav til virksomheter som yter helsehjelp. Den omfatter blant annet bestemmelser om taushetsplikt og krav til forsvarlighet.

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) (lovdata.no)

Også aktuelt for: Pasientens journaldokumenter, Pasientens prøvesvar, Pasientens legemiddelliste

Pasientjournalloven

Både personopplysningsloven (personvernforordningen), pasientjournalloven og til dels pasient- og brukerrettighetsloven regulerer behandling av person- og helseopplysninger. Pasientjournalloven er den sentrale loven når det gjelder regulering av virksomhetenes behandling av helseopplysninger i forbindelse med ytelse av helsehjelp

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) (lovdata.no)

Også aktuelt for: Pasientens journaldokumenter, Pasientens prøvesvar, Pasientens legemiddelliste

Pasient- og brukerrettighetsloven

Både personopplysningsloven (personvernforordningen), pasientjournalloven og tildels pasient- og brukerrettighetsloven regulerer behandling av person- og helseopplysninger. Pasient- og brukerrettighetsloven fastsetter rettigheter pasienten har overfor helse- og omsorgstjenesten, herunder rett til innsyn i journal og rett til å motsette seg deling av journalopplysninger

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) (lovdata.no)

Også aktuelt for: Pasientens journaldokumenter, Pasientens prøvesvar, Pasientens legemiddelliste

Personopplysningsloven

Både personopplysningsloven (personvernforordningen), pasientjournalloven og tildels pasient- og brukerrettighetsloven regulerer behandling av person- og helseopplysninger. Personopplysningsloven gjennomfører EUs personvernforordning i norsk rett og er den sentrale sektorovergripende loven når det gjelder behandling av personopplysninger. Loven utfyller pasientjournallovens særlige bestemmelser om behandling av helseopplysninger.

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) (lovdata.no)

Også aktuelt for: Pasientens journaldokumenter, Pasientens prøvesvar, Pasientens legemiddelliste

Proposal for a Regulation on the European Health Data Space
 • Status: Under utvikling
Nylig oppdatert

EHDS-forordningen gir rammer for helhetlig informasjonsforvaltning på tvers av primær- og sekundærbruk av helsedata.

Proposal for a Regulation on the European Health Data Space (PDF) (consilium.europa.eu)

Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger

Forskriften er hjemlet i pasientjournalloven §§ 7, 8, 12 og 13. Forskriften gir blant annet nærmere bestemmelser om plikt til bruk, betaling og tilgjengeliggjøring av nasjonale e-helseløsninger samt nærmere bestemmelser om krav til elektronisk behandling av helseopplysninger og standarder.

Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger (lovdata.no)

Også aktuelt for: Pasientens prøvesvar, Pasientens legemiddelliste

Kjernejournalforskriften

Forskriften er hjemlet i pasientjournalloven § 13. Forskriften gir nærmere bestemmelser om nasjonal kjernejournal, og det følger av forskriften § 4 hvilke opplysninger kjerjournal kan inneholde. Dette omfatter blant annet kritisk informasjon og referanser til ytterligere informasjon, som for eksempel epikriser.

Forskrift om nasjonal kjernejournal (kjernejournalforskriften) (lovdata.no)

Også aktuelt for: Pasientens journaldokumenter, Pasientens legemiddelliste

Reseptformidlerforskriften

Forskriften er hjemlet i pasientjournalloven § 12, som gir behandlingsgrunnlaget for Reseptformidleren. Forskiften gir nærmere bestemmelser om behandling av helseopplysninger i Reseptformidleren. Formålet med reseptformidleren er å sørge for sikker og effektiv formidling av resepter og reseptopplysninger mellom aktører med tjenstlig behov, samt overføring av informasjon til kjernejournal. Hvilke opplysninger som kan behandles i Reseptformidleren følger av reseptformidlerforskriften § 1-7.

Forskrift om behandling av helseopplysninger i nasjonal database for elektroniske resepter (Reseptformidlerforskriften) (lovdata.no)

Også aktuelt for: Pasientens legemiddelliste

Normen med faktaark og veiledere

Normen er en bransjenorm for informasjonssikkerhet og personvern. Den er utarbeidet og forvaltet av organisasjoner og virksomheter i helsesektoren. Her får du oversikt over relevante faktaark og veiledere i Normen som gjelder for denne samhandlingstjenesten.

Gå til nyeste versjon av Normen
 • Veiledere
 • Faktaark
Veileder om risikostyring i informasjonssikkerhet og personvern

Denne veilederen skal gi veiledning til, og bidra til etterlevelse av, kravene i Normen knyttet til risikostyring.

Veileder om risikostyring i informasjonssikkerhet og personvern (ehelse.no)

Også aktuelt for: Pasientens journaldokumenter, Pasientens prøvesvar, Pasientens legemiddelliste

Veileder for rettigheter ved behandling av helse og personopplysninger

Gir virksomheter i helse- og omsorgstjenesten veiledning i hvordan de registrertes rettigheter kan ivaretas herunder pasienters rettigheter som registrerte.

Veileder for rettigheter ved behandling av helse og personopplysninger (ehelse.no)

Også aktuelt for: Pasientens journaldokumenter, Pasientens prøvesvar, Pasientens legemiddelliste

Veileder for tilgang til helse- og personopplysninger

Gir veiledning til og bidrar til etterlevelse av kravene Normen stiller til etablering av tilfredsstillende tilgangsstyring innad i virksomheten.

Veileder for tilgang til helse- og personopplysninger (ehelse.no)

Også aktuelt for: Pasientens journaldokumenter, Pasientens prøvesvar, Pasientens legemiddelliste

Tilgangsstyring (faktaark 14)

Formålet med faktaarket er å gi en oversikt over krav til tilgangsstyring. Tilgangsstyring innebærer å sikre at helse- og personopplysninger bare er tilgjengelig etter tjenstlig behov ved at brukere blir autentisert på en betryggende måte og at tilgang blir tildelt, administrert, kontrollert og fjernet.

Tilgangsstyring (faktaark 14) (ehelse.no)

Også aktuelt for: Pasientens journaldokumenter, Pasientens prøvesvar, Pasientens legemiddelliste

Logging og innsyn i logg (faktaark 15)

Formålet med faktaarket er å gi veiledning til hvordan virksomheten bør gå frem for å etterleve Normens krav til logging og loggoppfølging. Faktaarket tar også for seg prosessen for innsyn i logg fra behandlingsrettet helseregister.

Logging og innsyn i logg (faktaark 15) (ehelse.no)

Også aktuelt for: Pasientens journaldokumenter, Pasientens prøvesvar, Pasientens legemiddelliste

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter (faktaark 20c)

Faktaarkets formål er å standardisere virksomhetens sikkerhetsfunksjoner og etablere tilfredsstillende sikkerhet ved elektronisk samhandling med andre aktører i helse- og sosialsektoren.

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter (faktaark 20c) (ehelse.no)

Også aktuelt for: Pasientens journaldokumenter, Pasientens prøvesvar, Pasientens legemiddelliste

Kommunikasjon over åpne nett (faktaark 24)

Faktaarkets formål er å beskrive tiltak som skal ivareta tilfredsstillende sikkerhet ved elektronisk kommunikasjon av helse- og personopplysninger over åpne nett.

Kommunikasjon over åpne nett (faktaark 24) (ehelse.no)

Også aktuelt for: Pasientens journaldokumenter, Pasientens prøvesvar, Pasientens legemiddelliste

Sikkerhetskrav og sikkerhetsdokumentasjon i IKT-prosjekter (faktaark 37)

Formålet er å sikre tilfredsstillende informasjonssikkerhet og god sikkerhetsdokumentasjon i prosjekter som skal endre eller innføre nye IKT-løsninger. Påse at sikkerhetsløsninger og -dokumentasjon overføres til driftsmiljøet ved endt prosjekt. Prosjektleder vil normalt få delegert ansvar fra dataansvarlig for å påse at prosjekter gjennomføres med tilfredsstillende informasjonssikkerhet. Gjennomføres fra prosjekter planlegges/startes opp og til de overføres til ordinær drift. Alle prosjekter som skal innføre/endre/utvide en IKT-løsning som inkluderer behandling av helse- og personopplysninger.

Sikkerhetskrav og sikkerhetsdokumentasjon i IKT-prosjekter (faktaark 37) (ehelse.no)

Også aktuelt for: Pasientens journaldokumenter, Pasientens legemiddelliste

Testing og testdata (faktaark 43)

Formålet med faktaarket er å sikre konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og kvalitet når testdata brukes i utvikling og test av IT-systemer med helse- og personopplysninger.

Testing og testdata (faktaark 43) (ehelse.no)

Også aktuelt for: Pasientens journaldokumenter, Pasientens legemiddelliste

Sperret adresse i folkeregisteret (faktaark 55)

Faktaarkets formål er å bidra til at helse- og omsorgssektoren opprettholder beskyttelse for trusselutsatte. Adressesperre i Folkeregisteret er et tiltak for å beskytte trusselutsatte personer, dvs. personer som står i fare for å bli utsatt for alvorlig kriminalitet rettet mot liv, helse eller frihet. Typiske eksempler er vitner, informanter og personer som har blitt eller er utsatt for vold og trusler.

Sperret adresse i folkeregisteret (faktaark 55) (ehelse.no)

Også aktuelt for: Pasientens journaldokumenter, Pasientens prøvesvar, Pasientens legemiddelliste

Beskrivelse av informasjonsinnhold

I denne seksjonen får du oversikt over informasjonsmodeller, kodeverk og terminologi som er relevant for samhandlingstjenesten. FinnKode er tilgjengelig som ny løsning og gir mulighet for søk og oppslag i kodeverk og terminologi. På sikt vil denne løsningen erstatte Volven og dagens FinnKode-løsning. Gå til denne siden for oversikt over arbeid med internasjonale e-helsestandarder.

 • Informasjonsmodeller
 • Kodeverk og terminologi
Nasjonal informasjonsmodell for kritisk informasjon
 • Status: Under utvikling

Helsedirektoratet arbeider med å beskrive overordnet struktur og innhold for ulike typer helseinformasjon, uavhengig av formål og teknisk løsning. For kritisk informasjon er det et pågående arbeid som skal gjennomføres i løpet av 2024.

Nasjonal informasjonsmodell for kritisk informasjon (ehelse.no)

Nasjonal informasjonsmodell for overfølsomhetsreaksjoner
 • Status: Under utvikling

Informasjonsmodellen beskriver informasjon som er viktig å dele for å ivareta pasientsikkerhet ved overfølsomhetsreaksjoner.

Høringsutkast nasjonal informasjonsmodell for overfølsomhetsreaksjoner (ehelse.no)

Også aktuelt for: Pasientens legemiddelliste

Kritisk informasjon i kjernejournal - klinisk beskrivelse og kodeverk

Beskrivelse av kodeverk som brukes i forbindelse med kritisk informasjon i kjernejournal. Dokumentet eies av Norsk Helsenett.

Kritisk informasjon i kjernejournal - klinisk beskrivelse og kodeverk (PDF) (nhn.no)

Typer av kritisk informasjon

Oversikt over hovedkategorier av kritisk informasjon

Typer av kritisk informasjon (OID=7650) (volven.no)

Absoluttlisten - oversikt over kritiske medisinske tilstander

Liste over diagnoser/tilstander som bør registreres som «Kritisk medisinsk tilstand» i kjernejournal. Dette er en dynamisk liste som oppdateres og tilpasses kontinuerlig etter faktiske kliniske behov i tråd med gjeldende kunnskap og praksis.

Absoluttlisten (PDF) (nhn.no)

Alvorlighetsgrad

Angir alvorlighetsgrad ved registrering av overfølsomhetsreaksjon i kjernejournal. Registrering og utveksling av kritisk informasjon i kjernejournal.

Alvorlighetsgrad (OID=7520) (volven.no)

Anatomical Therapeutic Chemical (ATC)
 • Normeringsnivå: Obligatorisk standard

Kodeverket angir koder for en internasjonal klassifisering av legemidler i klassifikasjonssystemet Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) Classification System

ATC (OID=7180) (volven.no)

Også aktuelt for: Pasientens legemiddelliste

Annen allergi som kritisk informasjon

Angir annet allergen enn legemidler som årsak til alvorlig allergisk reaksjon registrert som kritisk informasjon.

Annen allergi som kritisk informasjon (OID=7514) (volven.no)

Bekreftelse

Angir om en registrering av kritisk informasjon er verifisert eller avkreftet. Registrering og utveksling av kritisk informasjon i kjernejournal.

Bekreftelse (OID=7524) (volven.no)

FEST - Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte

FEST er et datagrunnlag som gir lege, apotek og bandasjist oppdatert informasjon om alt du kan få på resept i Norge. Det beriker elektroniske kurveløsninger og legger grunnlag for pasientrettet legemiddelinformasjon.

FEST - Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte (legemiddelverket.no)

Også aktuelt for: Pasientens legemiddelliste

Implantater som kritisk informasjon

Angir type implantat registert som kritisk informasjon. Registrering og utveksling av kritisk informasjon i kjernejournal.

Implantater som kritisk informasjon (OID=7518) (volven.no)

Intubasjonsproblem som kritisk informasjon

Gradering av anatomisk tilgjengelighet ved intubasjon iht Cormack & Lehane. Registrering og utveksling av kritisk informasjon i kjernejournal.

Intubasjonsproblem som kritisk informasjon (OID=7515) (volven.no)

Kilde til opplysninger

Kodeverket inneholder alternativer for å oppgi hvor opplysninger for en allergisk reaksjon kommer fra

Kilde til opplysninger (OID=7498) (volven.no)

Kritisk medisinsk tilstand - begrunnelse

Angir begrunnelse for hvorfor en tilstand bør ansees som kritisk og registreres i kjernejournal.

Kritisk medisinsk tilstand - begrunnelse (OID=7513) (volven.no)

Mulighet for maskeventilasjon

Angir om det var problemer med ventilasjon på maske registert som komplikasjon under anestesi i kjernejournal. Registrering og utveksling av kritisk informasjon i kjernejournal

Mulighet for maskeventilasjon (OID=7516) (volven.no)

Pågående behandling som kritisk informasjon

Angir pågående viktig behandling registert som kritisk informasjon. Gjelder behandling som normalt ikke kan utledes av pasientens forskrevne resepter. Registrering og utveksling av kritisk informasjon i kjernejournal.

Pågående behandling som kritisk informasjon (OID=7517) (volven.no)

Prosedyreendringer som kritisk informasjon

Endringer i behandlingsprosedyrer registrert som kritisk informasjon. Gjelder andre prosedyreendringer enn avgrensning av livsforlengende behandling. Registrering og utveksling av kritisk informasjon i kjernejournal

Prosedyreendringer som kritisk informasjon (OID=7522) (volven.no)

Reaksjonstyper (7497)

Kodeverket inneholder reaksjonstyper for legemiddelallergi

Reaksjonstyper (7497)

Også aktuelt for: Pasientens legemiddelliste

SAFEST - Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte for spesialisthelsetjenesten
 • Status: Under utvikling

Formålet med SAFEST er å etablere en kilde til strukturert legemiddelinformasjon som understøtter behovene i sykehus. Informasjonen skal være elektronisk tilgjengelig gjennom et spørregrensesnitt til bruk i kliniske systemer. Legemiddelverket leverer i dag kvalitetssikret strukturert legemiddelinformasjon til bruk i e-resept (FEST). Sykehusene har flere behov og ønsker til strukturert legemiddelinformasjon enn det FEST for e-resept inneholder.

SAFEST - Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte for spesialisthelsetjenesten (legemiddelverket.no)

Sannsynlighet

Angir hvor sannsynlig det er at oppgitt allergen er årsaken til den registerte reaksjonen. Benyttes ved registrering av overfølsomhetsreaksjoner i kjernejournal. Registrering og utveksling av kritisk informasjon i kjernejournal.

Sannsynlighet (OID 7521) (volven.no)

Smittetype som kritisk informasjon

Angir hvilken type smitte som kan registreres som kritisk informasjon i kjernejournal. Registrering og utveksling av kritisk informasjon i kjernejournal.

Smittetype som kritisk informasjon (OID=7519) (volven.no)

Underkategorier av kritisk informasjon

Viser en oversikt over de ulike underkategoriene av kritisk informasjon.

Underkategorier av kritisk informasjon (OID=7651) (volven.no)

Retningslinjer, veiledere og prinsipper

Her finner du krav og prinsipper knyttet til bruk av samhandlingstjenesten, informasjonsinnholdet og de tekniske grensesnittene.

 • Organisatorisk
 • Semantisk
 • Teknisk
Samhandlingsform: Endre og dele

Endre og dele benyttes når det er viktig å ha en felles kilde til informasjonen, som kan oppdateres av ulike aktører.

Oversikt over organisatoriske samhandlingsformer

Også aktuelt for: Pasientens legemiddelliste

Kritisk informasjon i kjernejournal - klinisk beskrivelse og kodeverk

Beskrivelse av kodeverk som brukes i forbindelse med kritisk informasjon i kjernejournal. Dokumentet eies av Norsk Helsenett.

Kritisk informasjon i kjernejournal - klinisk beskrivelse og kodeverk (PDF) (nhn.no)

Målarkitektur for datadeling
 • Normeringsnivå: Retningslinje

Målarkitekturen beskriver hvilke egenskaper og funksjoner som er nødvendige for å oppnå datadeling i sektoren samt hvilke felleskomponenter som sektoren ønsker skal etableres/videreutvikles.

Målarkitektur for datadeling i helse- og omsorgssektoren (ehelse.no)

Referansearkitektur for datadeling
 • Normeringsnivå: Retningslinje

Referansearkitektur for datadeling er en av flere referansearkitekturer innen elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren

Referansearkitektur for datadeling (ehelse.no)

Anbefaling av tillitsmodell for data- og dokumentdeling
 • Normeringsnivå: Veileder

Rapporten fokuserer på tilgangsstyring i data- og dokumentdeling på tvers av virksomheter og personell. Den anbefaler en tillitsmodell og overordnede prinsipper som skal gjelde for tilgangsstyring på tvers av virksomheter. Anbefalingen inkluderer også videre steg for å realisere tillitsmodellen.

Anbefaling av tillitsmodell for data- og dokumentdeling (ehelse.no)

Også aktuelt for: Pasientens journaldokumenter, Pasientens prøvesvar, Pasientens legemiddelliste

Forretningsmessige arkitekturprinsipper for datadeling
 • Normeringsnivå: Retningslinje

Disse prinsippene gir organisatoriske føringer for datadeling og handler blant annet om hvordan grensesnitt gjøres tilgjengelige, hvordan de forvaltes og bruk av standarder. Prinsippene er beskrevet i kapittel 4 i referansearkitekturen.

Referansearkitektur for datadeling, se kap 4.3 og 4.4 (ehelse.no)

Veileder for åpne API i helse- og omsorgsektoren
 • Normeringsnivå: Veileder

Veilederen gir føringer og anbefalinger om hva som definerer et API som åpent. Dette gjør det enklere for sektoren å gjøre sine API åpne for andre, sette krav om åpne API ved bestillinger til leverandører og gjør det lettere for leverandører å markedsføre produktene sine med åpne API

Veileder for åpne API i helse- og omsorgsektoren (ehelse.no)

Også aktuelt for: Pasientens legemiddelliste

Kritisk informasjon i kjernejournal - klinisk beskrivelse og kodeverk

Beskrivelse av kodeverk som brukes i forbindelse med kritisk informasjon i kjernejournal. Dokumentet eies av Norsk Helsenett.

Kritisk informasjon i kjernejournal - klinisk beskrivelse og kodeverk (PDF) (nhn.no)

Målarkitektur for datadeling
 • Normeringsnivå: Retningslinje

Målarkitekturen beskriver hvilke egenskaper og funksjoner som er nødvendige for å oppnå datadeling i sektoren samt hvilke felleskomponenter som sektoren ønsker skal etableres/videreutvikles.

Målarkitektur for datadeling i helse- og omsorgssektoren (ehelse.no)

Referansearkitektur for datadeling
 • Normeringsnivå: Retningslinje

Referansearkitektur for datadeling er en av flere referansearkitekturer innen elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren

Referansearkitektur for datadeling (ehelse.no)

EU-guidelines on patient summary Nylig oppdatert

Generelle retningslinjer fra EU om patient summary. Disse vil etter hvert komme som krav gjennom EHDS-forordningen. Disse retningslinjene legger grunnlaget for obligatoriske utvekslingsformater som er under utarbeidelse i EU. EU-guidelines tas hensyn til i arbeidet med nasjonale informasjonsmodeller for kritisk informasjon.

EU-guidelines on patient summary (PDF) (health.ec.europa.eu)

Informasjons- og sikkerhetsprinsipper for datadeling
 • Normeringsnivå: Retningslinje

Disse prinsippene gir føringer for informasjonssikkerhet og -innhold ved datadeling og handler blant annet om autentisering og tillitstjenester. Prinsippene er beskrevet i kapittel 4 i referansearkitekturen.

Referansearkitektur for datadeling, se kap 4.3 og 4.4 (ehelse.no)

Retningslinjer for deling av kritisk informasjon
 • Status: Udekkede behov

Det er behov for veiledning om hvordan standarder og kodeverk skal tas i bruk for utveksling av kritisk informasjon, inkludert bruk av den internasjonale standarden International Patient Summary (IPS). Helsedirektoratet har identifisert behov for arbeid på dette området

Veileder om bruk av NS-EN ISO 27269:2022 Helseinformatikk - Oppsummerende pasientopplysninger [The International Patient Summary]
 • Normeringsnivå: Veileder

Anbefaling for bruk av standarden NS-EN ISO 27269:2022 Helseinformatikk - Oppsummerende pasientopplysninger [The International Patient Summary] i Norge

Veileder om bruk av NS-EN ISO 27269:2022 Helseinformatikk - Oppsummerende pasientopplysninger [The International Patient Summary] (ehelse.no)

Samhandlingsform: Datadeling

Deling av data mellom helseaktører og med innbygger gjennom felles ressurser eller tjenester i sanntid. For eksempel kan API-er benyttes for å dele strukturerte data.

Oversikt over tekniske samhandlingsformer

Også aktuelt for: Pasientens prøvesvar, Pasientens legemiddelliste

Samhandlingsform: Direkte tilgang

Tilgang til fellesløsning eller løsning i en annen virksomhet, for eksempel ved bruk av en portal

Oversikt over tekniske samhandlingsformer

Også aktuelt for: Pasientens journaldokumenter, Pasientens prøvesvar

API for kritisk informasjon i kjernejournal

API i kjernejournal gjør det mulig å integrere kliniske fagsystem med kjernejournal og unngå duplisering av kritisk informasjon.

Kritisk informasjon-API (Alert information) (nhn.no)

Målarkitektur for datadeling
 • Normeringsnivå: Retningslinje

Målarkitekturen beskriver hvilke egenskaper og funksjoner som er nødvendige for å oppnå datadeling i sektoren samt hvilke felleskomponenter som sektoren ønsker skal etableres/videreutvikles.

Målarkitektur for datadeling i helse- og omsorgssektoren (ehelse.no)

Referansearkitektur for datadeling
 • Normeringsnivå: Retningslinje

Referansearkitektur for datadeling er en av flere referansearkitekturer innen elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren

Referansearkitektur for datadeling (ehelse.no)

Tekniske arkitekturprinsipper for datadeling
 • Normeringsnivå: Retningslinje

Disse prinsippene gir tekniske føringer for datadeling og handler om god praksis for publisering og bruk av APIer. Prinsippene er beskrevet i kapittel 4 i referansearkitekturen.

Referansearkitektur for datadeling, se kap 4.3 og 4.4 (ehelse.no)

Veileder for åpne API i helse- og omsorgsektoren
 • Normeringsnivå: Veileder

Veilederen gir føringer og anbefalinger om hva som definerer et API som åpent. Dette gjør det enklere for sektoren å gjøre sine API åpne for andre, sette krav om åpne API ved bestillinger til leverandører og gjør det lettere for leverandører å markedsføre produktene sine med åpne API

Veileder for åpne API i helse- og omsorgsektoren (ehelse.no)

Også aktuelt for: Pasientens legemiddelliste

Samhandlingskomponenter og nasjonale e-helseløsninger

Her finner du en oversikt over samhandlingskomponenter og nasjonale e-helseløsninger som benyttes i samhandlingstjenesten. Helsenettet er et medlemsnettverk for trygg og lovlig samhandling i helsetjenesten. Alle som skal ta i bruk eller tilby tjenester i Helsenettet må være medlem av Helsenettet.

Samhandlingskomponenter

Felles API-katalog

Portal som gir oversikt og informasjon om tilgjengelige APIer. Denne oversikten er tilgjengelig på NHNs utviklerportal. Den blir fortløpende oppdatert med informasjon om APIer

NHN Utviklerportal

Personvernkomponenten

Personvernkomponenten (PVK) er en fellesløsning der en innbyggers innstillinger knyttet til personvern er lagret

Om personvernkomponenten (nhn.no)

Også aktuelt for: Pasientens journaldokumenter

Innbygger-STS (Secure Token Service)

Komponent som beskriver hvilken innloggingsløsning innbygger har valgt å bruke

Målarkitektur for datadeling i helse- og omsorgssektoren (ehelse.no)

HelseID

HelseID er en felles påloggingsløsning for helse- og omsorgssektoren.

Informasjon om HelseID (nhn.no)

Også aktuelt for: Pasientens journaldokumenter, Pasientens legemiddelliste

Nasjonale e-helseløsninger

Helsedirektoratet vedlikeholder reguleringsplanen for å veilede aktørene i sektoren i digitaliseringsarbeidet. Det er den enkelte virksomhet som er ansvarlig for å gjøre seg kjent med og etterleve krav og anbefalinger. I reguleringsplanen har vi sammenstilt eksisterende dokumentasjon fra en rekke ulike aktører, systematisert i forskjellige samhandlingstjenester. Helsedirektoratet tilstreber å holde reguleringsplanen oppdatert, men kan ikke garantere at det er tilfredsstillende presisjonsnivå og at det ikke forekommer feil eller inkonsistens i innholdet.