Hopp til hovedinnhold

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret er opprettet for å sikre at utfordringer ved tjenestebasert adressering løses til det beste for sektoren.

Merk - innholdet på siden flyttes

Direktoratet for e-helse er innlemmet i Helsedirektoratet. Innholdet på denne siden vil bli flyttet til Helsedirektoratets nettsted i løpet av våren 2024.

Mandat for Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret (PDF)

Rutine for innmelding av behov for tjenestetyper (PDF)

Prinsipper for arbeid med tjenestetyper

Tjenestetyper for adressering skal utformes slik at de blir presise og enkle å forstå både for de som skal registrere kommunikasjonsparter i Adresseregisteret, og de som skal finne riktig mottaker. Tjenestetypene bør derfor skal ha korte og presise navn.

Tjenestetypene skal i hovedsak representere virksomhetens fagområder og/eller tjenestetilbud. Tjenestetypene skal bidra til en enhetlig og robust adressering, blant annet ved å frikoble adresseringen fra virksomhetenes interne organisering.

Kommunikasjonspartene som er registrert hos mottaker av en melding er ment å legge til rette for et effektivt mottak og mest mulig automatisk intern fordeling av mottatte meldinger i EPJ.

I utformingen av tjenestetyper skal det derfor legges vekt på at tjenestetypene skal være uavhengig av tekniske løsninger i EPJ-systemene, og at de ikke skal være forbeholdt spesifikke meldingstyper. Den enkelte meldingsstandard eller samhandlingsprosess kan imidlertid ha spesifikke krav til hvordan tjenestetypene skal benyttes.

Møter vår 2024

Torsdag 1. februar
Torsdag 7. mars
Torsdag 4. april (avslyst)
Torsdag 2. mai
Torsdag 6. juni

DatoSaksunderlag og oppsummeringerTjenestetyper
1. februar

Saksunderlag (pdf)

Oppsummering (pdf)

Manuellterapeuter, barnekoordinator, feltet sted/funksjon
7. mars

Saksunderlag (pdf)

Oppsummering (pdf)

barnekoordinator, legevakt
2. mai

Saksunderlag (pdf) (oppdatert 30. april)

Oppsummering (pdf) (foreløpig versjon merket "konsept")

Miljøtjeneste

Tjenestetype fra AMIS

Fra NILAR til pasientens prøvesvar

6. juniSaksunderlag (pdf) (foreløpig versjon merket "konsept")

Møter høst 2023

DatoSaksunderlag og oppsummeringerTjenestetyper
7. sep.

Saksunderlag (pdf)

Oppsummering (pdf)

psykiatere, tjenestetype for apotek
5 okt.

Saksunderlag (pdf)

Oppsummering (pdf)

Palliativt team
2. nov.

Saksunderlag (pdf)

Oppsummering (pdf)

Sosialmedisinsk senter

KuPA-veiledning

Anestesiology/smertebehandling

7. des.

Saksunderlag (pdf)

Oppsummering (oppdatert 31.01.2024) (pdf)

Anestesiology/smertebehandling

Barnekoordinator

Tverrfaglige helsetjenester

Digital hjemmeoppfølging

Kjønnsinkongruens

Møter vår 2023

DatoSaksunderlag og oppsummeringTjenestetyper
2. februar

Saksunderlag og oppsummering (PDF)

Utkast til rutine for avvikende bruk av tjenestetyper (word)

Utkast til revidert mandat for utvalget (word) oppdatert 31.07.2023

2. mars

Saksunderlag og oppsummering (PDF)

Utkast til revidert mandat for utvalget (word) 07.02.2023

Utkast til rutine for innmelding av behov for tjenestetyper (word)

30. mars

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Neuropsykologi, klinisk farmakologi/farmasi
11. mai

Saksunderlag (PDF) (oppdatert 10.05.2023)

Oppsummering (PDF)

klinisk farmakologi/farmasi, audiograftjeneste
1. juni

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Dialog og henvisning til apotek/farmasøyttjeneste, IPLOS til KPR-rapportering

Møter 2022

DatoSaksunderlag og oppsummeringSaker
6. januar (e-post)Oppsummering av e-postinnspill (PDF)Koordinerende enhet
3. februar

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering

Audiologi/øre-nese-hals

Rekvirentadressering

3. mars

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Pasientsentrert teamtjeneste

Rus og avhengighet

7. april

Saksunderlag (PDF)

Vedlegg til saksunderlag:

Oppsummering (PDF)

Koordinerende enhet

5. mai

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Nye behandlergrupper

Dialog poliklinikk og kommunale tjenester

Migrasjonshelse

2. juniMøtet ble avlyst
1. septemberSaksunderlag og oppsummering (PDF)

Behandlingshjelpemidler

Meldeordningen uønsket hendelse

Kommunikasjon om tjenestetyper

6. oktober

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral
3. november

Saksunderlag (PDF)

Presentasjon om Nasjonal IKT løsning for AMK i Helse Sør-Øst (PDF)

Oppsummering (PDF)

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral
1. desember

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Tjenestetyper og virksomhetstyper

Møter 2021

DatoSaksunderlag og oppsummeringSaker
2. sept

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Funksjonalitet i Adresseregisteret

Hjelpetekster

Sjeldne diagnoser

Flere oppføringer av samme tjenestetype

7. okt

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Anbefalte tjenestetyper for kommunal helse- og omsorgstjeneste

Sentral forskrivningsmodul

Kommuneoverlege

Flere oppføringer av samme tjenestetype

4. nov

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Anbefalte tjenestetyper for kommuner

Sjeldne diagnoser

Adressering av epikriser til kommunene

Kommuneoverlege

2. des

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Anbefalte tjenestetyper for kommuner

Funksjonalitet i Adresseregisteret

DatoSaksunderlag og oppsummeringSaker
4. feb

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Hjelpetekster til tjenestetyper

4. mars

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

PLO-adresse til AKS-sykepleier

Arbeidsgruppe: Tjenestetyper for avtalt kommunikasjon

Pasientsentrert helseteam

8. april

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

NILAR

Tarmscreening

Legevaktsentral

3. juni

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Familieteam

Hjelpetekster til tjenestetyper

Register for kommuneoverleger

Møter 2020

DatoSaksunderlag og oppsummeringSaker
9. jan

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Adresser til intern samhandling i HF

Avsenderadresse i tjenestebasert adressering

Seksuell rådgivning

6. feb

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Barn som pårørende

Noklus i Adresseregisteret

5. mar

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Behandlingshjelpemidler

Psykisk helse barn og unge

Fysioterapitjenesten i kommuner - eksempel

19. og 20. marsSaksunderlag og konklusjon (PDF)Beredskapsklinikker Covid-19
2. aprAvlyst
7. mai

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Smittevern og kommuneoverlege
4. jun

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Tjenestebasert adressering
3. sep

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Kommuneoverlege

Smittevern for legekontor

1. okt

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Saksbehandling

Kommuneoverlege

Helsestasjon for voksne

5. nov

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Hjelpetekster til tjenestetyper

Bruk av feltet sted/funksjon

Akutt- og mottaksmedisin

3. des

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Hjelpetekster til tjenestetyper

Møter 2019

DatoSaksunderlag og oppsummeringSaker
5. des

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Fysioterapi

EPJ på fastlegekontor

Sædregister

7. nov

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Sykelig overvekt

Læring og mestring

Feltet sted/funksjon

3. okt

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Adresseringspunkt for NAV og Helfo

Assistert befruktning

5. sept

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Tjenestetyper for samhandling med NAV og Helfo

Adresseringspunkt for NAV og Helfo

Erfaring med forberedelse til innføring av tjenestebasert adressering

​6. juni

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Tjenestetyper for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (vaksinasjon, psykisk helsetjeneste, helserådgivning, allmenn tannhelse)

Fellesfaglig avsenderadresse

Rehabilitering - kommuner

2. maiAvlyst
4. april

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Tjenestetyper for kommuner

Kommunikasjon med helsenorge.no
7. marsSaksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)
​Tjenestetyper for akuttmedisin

Legvakt og ØHD

Kompetansesenter for sjeldne sykdommer
7. feb

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Tjenestebasert adressering for fastleger
​8. jan

Saksunderlag Fellesmøte med EPJ-løftet 08.01.2019 (PDF)

Vedlegg til saksunderlag Fellesmøte med EPJ-løftet 08.01.2019 (excel)

Oppsummering Fellesmøte med EPJ-løftet 08.01.2019 (PDF)

Tjenestebasert adressering for fastleger

Møter 2018

DatoSaksunderlag og oppsummeringSaker
29/11

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Tannhelse

Allmennmedisin

Audiografi

Spesialpedagogikk

Farmasi

Gynekologisk onkologi

Inkontinens

Adressering av legevakt og ØHD ved virksomhetsoverdragelse

Alvorlig psykiske utviklingshemmede uten samtykkekompetanse

Barnevernvakt

Bruk av feltet sted/funksjon

19/11

Saksunderlag, inkl vedlegg (PDF)

Oppsummering (PDF)

Tjenestebasert adressering for fastleger
1/11

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Kommuneoverlege og smittevern

Koordinerende enhet i kommunene​

Fostermedisin

Klinisk farmakologi

Klinisk nevrofysiologi

Læring og mestring

Sykelig overvekt

Tverrfaglig ryggbehandling

Brannskadebehandling

4/10

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Legevakt

Kommuneoverlege og smittevern

Demenskoordinator og kreftkoordinator

Koordinerende enhet i kommunen

Manuellterapi

5/9

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

NHN og digitale innbyggertjenester i AR

Hud- og veneriske sykdommer

Arbeid og helse/raskere tilbake

Rehabilitering

5/9Oppsummering arbeidsmøte (PDF)Tjenestetyper for kommuner
31/5

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

NHN og digitale innbyggertjenester i AR

FHIs publisering i AR: Fastlegekontorer uten org. nr.

​3/5

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Meldingsmottak ​eReg

Adressering til eReg

Kreftregisteret

Meldeording uønsket hendelse

Reseptmottak

Dødsårsaksregisteret

5/4

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering (PDF)

Pasienthotell

Optikere ​

Rehabilitering

Tjenestetyper for kommuner

8/2

Saksunderlag (PDF)

Oppsummering 08.02.2018 (PDF)

​Logopedi

Personverntjeneste

Møter 2017

DatoOppsummeringSaker
2. janOppsummering 02.01.2017

Nasjonal pasientrapportering

(Egenregistrerte pasient

PLO meldingsmottak

Overgrepsmottak

Responssenter

3. marsOppsummering 01.03.2017

Akutt- og mottaksmedisin

Sorgstøtte

Saksbehandler bolig

Overdoseteam

Koordinatorfunksjoner

4. aprilOppsummering 06.04.2017

PPT

Responsenter

Brystdiagnostikk

Osteopater i Adresseregisteret

16. maiE-post 16.05.2017Fellesmottak for registerdata
6. junOppsummering 01.06.2017

Responsenter

Osteopater i Adresseregisteret

Vaksinasjonskontor i Adressregisteret

10. oktOppsummering 05.10.2017

Vaksinasjonskontor i Adressseregisteret

Ortopediteknikk/Ortopeditekniske hjelpemidler

Nukleærmedisin

Diagnostikk alvorlig uavklart sykdom

Døvblindhet

Familieteam

2. novOppsummering 02.11.2017

Audiografi

Sykelig overvekt

Syns- og hørselkontakt

Tekniske hjelpemidler (Behandlingshjelpemidler og ortopediteknikk)

7. desOppsummering 07.12.2017

Allgergiologi

Ortopediteknikk

Velferdsteknologi

Ulike register for FHI

Fellesmottak for registerdata (eReg)

Kontakt

​Innmelding av behov for nye tjenestetyper, med begrunnelse, sendes inn til meldingshjelp@ehelse.no, senest to uker før neste møte.