Søk

Viktige endringer i standarder

På denne siden finner du informasjon om feilrettinger og endringer i den enkelte standard, samt om standarder som innføres og erstatter tidligere standarder.

Aktuelle endringer, anbefalinger, feilrettinger og nye krav

Hvis det oppdages feil eller behov for presiseringer i i anbefalte og obligatoriske standarder som Direktoratet for e-helse forvalter, vil feilene bli rettet. Oppdatert dokumentasjon publiseres på følgende datoer:

  • 15. juni
  • 15. september
  • 15. desember
  • 15. mars

Presiseringer som ikke krever endringer hos leverandører og i helsesektoren publiseres den 15. i hver måned.

Planlagte endringer i standarder

ebXML rammeverk og SHA-256

Hash-algoritmen som benyttes for signering og kryptering skal endres fra SHA-1 til SHA-256

Sertifikater som er gyldige pr. nov. 2019 har støtte for begge algoritmene.

Frister for SHA-256:

1. september 2021: Virksomheter må ta imot meldingar med SHA-256
1. januar 2022: Virksomheter må sende meldingar med SHA-256

Norsk helsenett koordinerer innføringen. Les mer om Innføring av SHA-256 på nhn.no.

Feilrettinger i 2021

Retningslinjen "Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger" oppdatert med errata 15.03.2021:

  • Korrigert beskrivelse av Ansvarlig/utførende enhet for PLO-meldinger og Dialogmeldinger: Id er obligatorisk

Endringer i Volven (kodeverk)

Se egen side med oversikt over viktige endringer i kodeverk som Direktoratet for e-helse eier, og som publiseres på Volven.no.

Innføring av meldingsstandarder

Flere standarder for elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten er under innføring.

Norsk helsenett har ansvar for å koordinere innføringen av standardene nasjonalt. De publiserer informasjon om pågående innføringsløp inkludert viktige frister og datoer på siden Innføring av e-helsestandarder.

Oversikt over standarder under innføring

Standard Erstatter
Viderehenvisning
Status på henvisning
Helsefaglig dialog Forespørsel og svar på forespørsel 1.0
Medisinsk biokjemi v1.4 [svarrapport] Medisinsk biokjemi v1.3 [svarrapport]
Mikrobiologi v1.4 [svarrapport] Mikrobiologi v1.3 [svarrapport]
Immunologi v1.4 [svarrapport] Immunologi v1.3 [svarrapport]
Patologi v1.4 [svarrapport] Patologi v1.3 [svarrapport]
Radiologi v1.4 [svarrapport] Radiologi v1.3 [svarrapport]
Radiologi v1.6 [rekvisisjon] Radiologi v1.5 [rekvisisjon]

Oversikt over standarder som er innført i 2021

Standard Erstatter
Henvisning ny tilstand Henvisning 1.0 og 1.1
Epikrise 1.2 Epikrise 1.1
Innleggelsesrapport v1.6 Innleggelsesrapport v1.5
Helseopplysninger v1.6 Helseopplysninger v1.5
Helseopplysninger til lege v1.6 Helseopplysninger til lege v1.5
Orientering om tjenestetilbud v1.6 Orientering om tjenestetilbud v1.5
Medisinske opplysninger v1.6 Medisinske opplysninger v1.5
Pasientlogistikk­meldinger v1.6 Pasientlogistikkmeldinger v1.5

Bakgrunn for innføring av standardene

Riksrevisjonen (2014, 2018) har påpekt behov for standarder som bedre støtter elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten.

Standardene som innføres er utarbeidet i samarbeid med sektoren og dekker behov i helse- og omsorgstjenesten. De er utarbeidet for å understøtte krav i Pasient- og brukerrettighetsloven, Prioriteringsforskriften, samt veiledere fra Helsedirektoratet. De er i tråd med Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022 og Produktstyre e-helsestandarder har behandlet og prioritert innføring av standardene.

De nye standardene Henvisning ny tilstand, Status på henvisning og Viderehenvisning vil bidra til at pasientens rettigheter blir bedre ivaretatt når han eller hun blir henvist til spesialisthelsetjenesten eller til andre som yter helsehjelp som psykologer, tannleger osv.

I forrige versjon av forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger var flere standarder oppført med to likestilte versjoner. Dette gjaldt f.eks. epikrise, rekviriering av medisinske tjenester, svarrapportering av medisinske tjenestester og pleie- og omsorgsmeldinger.

I høring om Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften er forslag om at kun nyeste versjon skal være gjeldende. Dette betyr at nyeste versjon av disse standarderdene innføres, og eldre versjoner fases ut.

Standarder trukket tilbake

For oversikt over standarder som er trukket tilbake se egen oversikt over historiske dokumenter.

Meld deg på nyhetsbrev og få oppdatert informasjon

Meld deg på nyhetsbrev om arkitekturstyring og standarder for info om aktuelle endringer og nyheter om webinarer, konferanser, innspillsrunder etc.

Kontakt

Lurer du på noe, ta kontakt med [email protected]

Fant du det du lette etter?
Ja Nei