Hopp til hovedinnhold

Viktige endringer i standarder

På denne siden finner du informasjon om aktuelle endringer, feilrettinger og nye krav i standarder

Aktuelle endringer, anbefalinger, feilrettinger og nye krav

Hvis det oppdages feil eller det må legges til nye krav i anbefalte og obligatoriske standarder som Direktoratet for e-helse forvalter, vil feilene bli rettet. Oppdatert dokumentasjon publiseres på følgende datoer:

 • 15. juni
 • 15. september
 • 15. desember
 • 15. mars

Presiseringer som ikke krever endringer hos leverandører og i helsesektoren publiseres den 15. i hver måned.

September 2024

Følgende standarder vil bli oppdatert 15. september med krav om at vedlegg skal støttes:

Begrunnelse: Det er viktig at vedlegg til alle typer svarrapporter kan mottas pga. pasientsikkerheten. Behovet for mottak av vedlegg har vært diskutert i samarbeidsgruppemøter for arbeid med pasientens prøvesvar støttes av helseforetak, kommuner og leverandører i gruppene.

Endringer vil føre til redusert bruk av faks og postforsendelser.

Mars 2024

Rekvirering av medisinske tjenester v1.6

Svarrapportering av medisinske tjenester v1.4

Standardene er oppdatert med krav om global unik rekvisisjons-ID og tjensteyter-ID.

  Februar 2024

  FHIR basisprofiler versjon 2.2

  Versjon 2.2 er fastsatt som anbefalt standard og erstatter versjon 2.0 i Referansekatalogen for e-helse.

  Applikasjonskvittering v1.0

  Generell merknad om Applikasjonskvittering v1.0 som anbefalt standard er fjernet. Applikasjonskvittering v1.0 skal bare benyttes som angitt i kapittel 8 i Veiledning til riktig bruk av applikasjonskvittering

  September 2023

  Epikrise v1.2

  Errata:

  Rettet sti for plassering av Pasientadministrativ type tjeneste (AdmCat) i kap. 3.2 tabell 1 fra <Message/ServRprt/Event/AdmOutcome/AdmCat> til <Message/ServRprt/Event/Service/AdmCat>

  Juni 2023

  M1 Resept (pdf)

  Addendum: Lagt til beskrivelse av meldingsutvidelse i vedlegg. Kapittel 6.1, 6.6 og 7.1

  M25.1 Legemidler i bruk (Pasientens legemiddelliste) (pdf)

  Errata: Rettet feil i dokumentasjon av meldingsutvidelse for medisinsk endring. Kardinalitet for kode skal være 1 til mange.

  M30 FEST og forskrivning (pdf)

  Errata: Feilretting i beskrivelse av merkevareid og virkestoffid.

  Svarrapportering av medisinske tjenester v1.4

  Addendum:

  Nytt kodeverk 8354 Undersøkelsesmetode lagt til i elementet Ytterligere spesifikasjon (Spec)

  Errata

  Feil i klassen Analysert objekt (AnalysedSubject):

  • Rettet navn på elementet Rekvirentens kommentar (Comment) til Kommentar (Comment)
  • Rettet beksrivelsen av elementet Kommentar (Comment)

  Merk: Navn på XML-elementet er uendret

  Patologi v1.4 [Svarrapport]

  Addendum

  • Lagt til ny kode MPAT Molekylærpatologi i kap. 4.2 Meldingsinformasjon

  Errata

  • Rettet kodeverdi i kap. 5.3.1 Kliniske opplysninger fra OPPL til PROB

  Bruk av laboratoriekodeverk i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester

  Addendum

  Tabell i kapittel 3:

  • Nytt kodeverk 8354 Undersøkelsesmetode er lagt til i beskrivelsen av metode
  • Ny rad med beskrivelse av supplerende opplysninger som ikke er metode

  15. mars 2023

  Tjenestebasert adressering del 3: Adressering

  Addendum

  • Lagt til beskrivelse av fastlegevikar ved ubesatte fastlegelister i kap 5.4.3
  • Nytt krav AD 3.24 i kapittel 5.4.3, "Virksomheter med ansvar for fastlegelister som er ubesatt, og som har én aktiv vikar i Fastlegeregisteret, skal registrere kommunikasjonspart med navn på denne vikaren i Adresseregisteret"

  Svarrapportering av medisinske tjenester v1.4

  Errata

  • Fjernet referanse til kodeverk 7280 Norsk laboratoriekodeverk i elementet Ytterligere spesifikasjon (Spec)

  Addendum

  • Lagt til manglende beskrivelse av kodeverdi A Tillegg i Tjenestetype (ServType) i klassen Undersøkelsesresultat (ResultItem)

  Bruk av standardene Rekvirering av medisinske tjenester og Svarrapportering av medisinske tjenester

  • Flere presiseringer m.h.t. bruk av statusverdier og komplett svarrapport
  • Fjernet referanser til gamle versjoner av rekvisisjon og svarrapport

  Endringer 15. desember 2022

  Rekvirering Radiologi v1.6

  Errata:

  • Rettet feil i angivelse av NCRP-kode i kapittel 5.1.3 Spesifikasjon av undersøkelser/prosedyrer
   • Kodene oppgis i hvert sitt element
   • Undersøkelseskode i Id
   • Tilleggskode(r) i Spec

  Kodetekstene skal ligge i DN, ikke i OT

  Addendum:

  • Lagt til nye koder i kapittel 4.2 Meldingsinformasjon:
   • BLD Bildediagnostikk
   • NUK Nukleærmedisin

  Endringer 15. september 2022

  Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger

  Errata i kapittel 4.3:

  • Krav om kontakttelefon gjelder hele svarrapporten
  • Det er ikke nødvendig å oppgi kontakttelefon for ansvarlig for deler av resultater i en svarrapport
  • Rettet feil i XML-path

  Svarrapport: Radiologi v1.4

  Lagt til nye koder i kapittel 4.2 Meldingsinformasjon:

  • BLD Bildediagnostikk
  • NUK Nukleærmedisin

  Endringer i standarder 15. juni 2022

  Det er to endringer i Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger.

  • Krav om at fastlege skal oppgis i henvisninger endres fra obligatorisk til frivillig
  • Det er presisert at opplysninger om fastlege i epikrisen kan utelates hvis pasienten ikke ønsker at fastlegen skal få kopi av epikrisen

  Det er to endringer i Rekvirering av medisinske tjenester v1.6

  • Kodeverk for svarrapporteringsprioritet rettes fra kodeverk 8115 (ønsket svarprioritet) til 7303 (svarrapporteringsprioritet).
  • Opplysninger om ønsket kopimottaker til en svarrapport kan oppgis ved å bruk kopimottakerstrukturen i meldingen.

  Endringer 15. mars 2022

  Svarrapportering av medisinske tjenester v1.4:

  Rettet feil i beskrivelsen av klassen Begrunnelse for rekvisisjon (ReasonAsText) og inkludert beskrivelse om bruk av kodeverk 8340 Tekstlige resultatverdier for mikrobiologiske svar.

  Medisinsk mikrobiologi er oppdatert med nytt kapittel som beskriver hvordan meldingen skal brukes for mikrobiologiske svar.

  EPJ standard: Vedtak etter psykisk helsevernloven (HIS 80702:2020) Fjernet begrensing på at det kun skal finnes en EPJ sak med Psykisk helsevernperiode der sluttdato ikke er angitt. Standarden må kunne dekke at en pasient har ulike forløp for ulike lidelser. Det er også gjort presiseringer på kodetekster og beskrivelser etter innspill fra sektoren.

  Endringer 15. desember 2021

  Innleggelserapport (HIS 1143:2014): Liste over obligatorisk innhold for praktiske opplysninger er oppdatert, se kapittel 3.

  Immunologi og transfusjonsmedisin (HIS 1140:2014) har endret tittel fra Immunologi: Ny kode, IMTR Immunologi og transfusjonsmedisin. Se kapittel 4

  Medisinsk mikrobiologi (HIS 1139:2014) har endret tittel fra Mikrobiologi. Kodetekst som skal benyttes for å oppgi type svarrapport i meldingen er oppdatert til Medisinsk mikrobiologi fra Mikrobiologi.

  Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester: Det er presisert at lokal kode ikke skal oppgis sammen med NLK-kode.

  Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger: Ny kode for utførende laboratorium er inkludert for svarrapport. Det skal oppgis navn på utførende laboratorium eller ansvarlig enhet på svarrapportnivå. Dette kan for eksempel kan være Hormonlaboratoriet eller Avdeling for bildediagnostikk.

  EPJ standard: Vedtak etter psykisk helsevernloven (HIS 80702:2020) er oppdatert med noen nye koder for å ivareta lovverk, og det er gjort noen presiseringer etter innspill fra sektoren.

  Endringer for e-resept 1. mai 2021

  M2 Individuell søknad om stønad til Helfo og M12 Søknadssvar - Individuell søknad om stønad til Helfo utgikk 1. mai 2021. Informasjon om hvorfor de har utgått, og om den nye søknadsløsningen finnes hos Helfo på siden Ny søknadsløsning for individuell stønad på blå resept.

  Endringer i ebXML rammeverk og SHA-256

  Hash-algoritmen som benyttes for signering og kryptering er endret fra SHA-1 til SHA-256

  Sertifikater som er gyldige pr. nov. 2019 har støtte for begge algoritmene.

  Frister for SHA-256:

  1. september 2021: Virksomheter må ta imot meldingar med SHA-256
  1. januar 2022: Virksomheter må sende meldingar med SHA-256

  Norsk helsenett koordinerer innføringen. Les mer om Innføring av SHA-256 på nhn.no.

  Endringer i Volven (kodeverk)

  Se egen side med oversikt over viktige endringer i kodeverk som Direktoratet for e-helse eier, og som publiseres på Volven.no.

  Innføring av meldingsstandarder

  Flere standarder for elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten er under innføring.

  Norsk helsenett har ansvar for å koordinere innføringen av standardene nasjonalt. De publiserer informasjon om pågående innføringsløp inkludert viktige frister og datoer på siden Innføring av e-helsestandarder.

  Standarder trukket tilbake

  For oversikt over standarder som er trukket tilbake se egen oversikt over historiske dokumenter.

  Meld deg på nyhetsbrev og få oppdatert informasjon

  Meld deg på nyhetsbrev om arkitekturstyring og standarder for info om aktuelle endringer og nyheter om webinarer, konferanser, høringer etc.

  Om mindre endringer i standarder

  Som del av vedlikeholdet av en standard oppdateres originalstanden med mindre endringer og publiseres som et eget dokument. Identifikatoren for det rettede dokumentet er den samme som for standarden + måned og år for siste oppdatering. Eksempel: HIS 1037:2011, oppdatert 01/2018.

  For standarder som er i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten beskrives endringene i mer detalj i en Endringsoversikt som publiseres sammen med standarden på Sarepta teknisk arkiv, http://sarepta.ehelse.no.

  De mindre endringene kan være av type presisering, addendum og errata.

  • Errata: Identifisert feil i en standard samt rettelser av feilene. Kan føre til at leverandørerer må foreta endringer programvare.
  • Addendum: ​Utvider en standard med krav av et begrenset omfang. Dette kan også bety at en krav tas bort eller endre. Kan føre til at leverandørerer må foreta endringer programvare.
  • Presisering: Tydeliggjøring av innhold slik at standarden blir lettere å implementere.

  Om identifikatorer for standarder og andre normerende produkter

  Oversikt over identifikatorer som brukes for normerende produkter.

  KodeBeskrivelse
  HIS

  Standard som inneholder funksjonelle og/eller tekniske krav til programvare som brukes innen e-helse.

  Det skal være gjennomført en konsensusprosess før et dokument kan fastsettes som en e-helsestandard.

  En standard kan være anbefalt og/eller obligatorisk. Se Referansekatalogen for e-helse for oversikt over hvem standardene er anbefalt og/eller obligatorisk for.

  HITS

  Dokument som inneholder funksjonelle og/eller tekniske krav til programvare som benyttes innenfor e-helse, men som ikke oppfyller alle krav til prosess og godkjenning som stilles til en standard.

  HITR

  Dokument som omhandler e-helse, men som ikke inneholder egne tekniske eller funksjonelle krav.

  HISDStøttedokument som gir utfyllende opplysninger om anvendelse av en eller flere e-helsestandarder.

  HISD ble tatt ut av bruk 31.12.2018.