Søk

Styrer og utvalg

Nasjonale styrer og utvalg skal bidra til sterkere styring av IKT-utvikling og gi råd og anbefalinger til helse- og omsorgssektoren.
Nasjonal rådsmodell
Nasjonal rådsmodell for e-helse består av Nasjonalt e-helseråd, NUIT (Prioriteringsutvalet) og NUFA (Fagutvalet).
Nasjonalt e-helseråd
Nasjonalt e-helseråd er øverste organ i Nasjonal rådsmodell for e-helse og aktørene er representert ved sine toppledere eller representanter for toppledelsen.
NUIT (Prioriteringsutvalet)
NUIT innstiller årlig prioritering av nasjonal e-helseportefølje. I tillegg gir NUIT råd og anbefalinger i taktiske og strategiske problemstillinger.
NUFA (Fagutvalget)
NUFA er et fagutvalg hvor sentrale fagpersoner innen helsefag og arkitektur og innbyggerbehov er representert for å gi råd og vurderinger.
Nasjonal arena for samhandling med fag- og interesseorganisasjoner
Fag- og interesseorganisasjonar skal ha moglegheit til å gje råd og fremje sine synspunkt på nasjonal e-helsestrategi- og portefølje, forvaltningsstyring og utvalde sentrale problemstillingar i nasjonale prosjekt.
Områdeutvalg digital samhandling
I forbindelse med videreutvikling av den nasjonale styringsmodellen i 2021 ble det gjort en gjennomgang av de nasjonale utvalgene. Områdeutvalget ble ikke en del av den framtidige styringsmodellen. Som følge av dette er Områdeutvalg digital samhandling avsluttet som eget forum.
Standardiseringsutvalget for internasjonale e-helsestandarder
Utvalget skal styrke norske aktørers mulighet til å påvirke utvikling og bruk av internasjonale standarder.
Teknisk beregningsutvalg for nasjonale e-helseløsninger
Helse- og omsorgsdepartementet har nedsatt et teknisk beregningsutvalg for nasjonale e-helseløsninger og gitt Direktoratet for e-helse i oppgave å lede utvalget og ivareta sekretariatsfunksjonen.