Søk

Kodeverk

Helsefaglige kodeverk er utgangspunktet for bedre helsedata. Kodene gjør at vi kan følge med på befolkningens helse, oppdage og endre sykdomsmønstre og fordele ressurser i helse- og omsorgstjenesten.
Kodeverket ICD-10 (og ICD-11)
ICD-kodeverket er den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer.
Regler og veiledning for kliniske kodeverk i spesialisthelsetjenesten (ICD-10, NCSP, NCMP og NCRP)
​​Regler og veiledning for koding som omfatter kodeverkene ICD-10, NCSP, NCMP og NCRP.
ICPC-2. Den internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenesten
Primærhelsetjenesten benytter ICPC-2 til dokumentasjon av kontaktårsaker, helseproblemer og diagnoser.
Norsk klinisk prosedyrekodeverk (kodeverk for medisinske, kirurgiske og radiologiske prosedyrer, NCMP, NCSP og NCRP)
De medisinske, kirurgiske og radiologiske prosedyrene utføres av ulike deler av spesialisthelsetjenesten. Kodeverkene NCMP, NCSP og NCRP er tilpasset hverandre slik at de kan brukes uten forveksling.
ICF, Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse
ICF er en klassifikasjon som utfyller diagnoseklassifikasjonen ICD-10 ved at hovedvekten legges på funksjonsevne, aktiviteter og samspill med miljøfaktorer.
Norsk laboratoriekodeverk (NLK)
Norsk laboratoriekodeverk (NLK) er et nasjonalt kodeverk for laboratorieanalyser og undersøkelser.
FinnKode - online søkeverktøy
FinnKode utgis av Direktoratet for e-helse og er et søkeverktøy som inneholder oppdaterte kodeverk og synonymordlister/søkeforslagslister for lettere søk.
SNOMED CT
SNOMED CT er den mest omfattende standarden for klinisk terminologi på det internasjonale markedet i dag, og representerer et system av rundt 350.000 begreper.
Norsk patologikodeverk
Norsk patologikodeverk (NORPAT), tidligere kalt Den norske SNOMED, er en systematisk samling av begreper som benyttes ved patologilaboratoriene, innen rettspatologi, i biobankarbeid og for innrapportering til Kreftregisteret.
Multiaksial klassifikasjon i psykisk helsevern for barn og unge (PHBU)
Daværende Sosial- og helsedirektoratet tilrettela i 2006 for WHO’s multiaksiale klassifikasjonssystem (World Health Organization 1996).
ICPC-2e – English version
The International Classification of Primary Care (ICPC) is in extensive use in the primary care in Norway.
Hvorfor koder vi? Om nytten av kodeverk
Riktig koding er en forutsetning for god og pålitelig informasjon om aktiviteten i helsetjenesten.
Providing a standardised health language in Norway
Successful interoperability between the various health and care services is essential for ensuring proper treatment for patients. This standardised health language can be described as an ecosystem of health-related terminology, with medical classifications and variables in context.
The Nordic WHO-FIC Collaborating Centre (NordClass)
The Nordic WHO-FIC Collaborating Centre (NordClass) represents the Nordic countries in the international co-ordination of health related classifications (ICD, ICF and ICHI) within the WHO Family of International Classifications (WHO-FIC).
E-læringskurs i medisinsk koding
Medisinske koder brukes som grunnlag for å beskrive hva helsesektoren behandler pasienter for. Dersom kvaliteten på kodingen ikke er god, medfører dette en feilaktig beskrivelse av aktiviteten helsevesenet utfører.
Kontaktinformasjon
Her finn du informasjon om kor du primært skal vende deg med spørsmål om helsefaglege kodeverk, DRG-systemet eller ISF-ordninga.